Как да възприемаме старозаветната жестокост и проклятия и как е правилно да се молим по Псалтира?

С В.  П И С А Н И Е

 

 

Старозаветната Книга псалми (Псалтир) и до днес заема централно място както в православното богослужение (всенощното, великопостното и погребалното), така и в личния молитвен опит на християнина.

Не бива, обаче, да забравяме, че въпреки висотата и искреността на молитвите, това са молитви на старозаветния човек, на старозаветния израилтянин. Поради това темите за праведността, въздаянието и отношението към враговете са издържани в духа на отношенията в Закона.

Ярък пример за това намираме в Пс. 108, където авторът безпощадно проклина немилосърдния човек, своя враг:

"Постави над него нечестивеца, и дяволът да застане нему отдясно.
Кога се съди, да излезе виновен, и молитвата му да бъде за грях...
дните му да бъдат кратки...
децата му да бъдат сираци, а жена му – вдовица...
да няма кой да го пожалее…
потомството му да загине, и да се изличи името им в следващия род…
да изтреби (Господ) спомена им на земята…"

Логиката на псалмопевеца е разбираема. Тя се гради върху древната израилска представа за неизбежното въздаяние на земята, върху вярата в справедливостта на Яхве и очевидността на човешките съдби пред Него. Ако човек се старае да живее благочестиво и призовава Бог ден и нощ, то неговият враг – този, който го обижда и упорства в злобата, се оказва краен грешник пред Него, и затова ще бъде от Него проклет, т.е. отхвърлен, отлъчен от живота.

 

В псалмите срещаме не само ненавист към враговете и възхвала на собствената праведност, но и следи от Вехтозаветна жестокост, често срещана в историческите книги. Например, покайният плач на пленените юдеи в 136 псалом ("При реките Вавилонски...") завършва така:

"Припомни, Господи, на Едомовите синове деня на Иерусалим...

Дъще Вавилонска, опустошителко! Блажен, който ти отплати за туй, що си нам сторила!

Блажен, който вземе и разбие о камък твоите младенци!"

В онези времена те така и постъпвали, това е била страшната норма по време на война.

 

И двата случая, които приведохме тук, съдържат твърде силни изрази, но подобни изказвания се срещат и в други псалми (Пс. 57:7-12; Пс. 68, Пс. 136 и т.д.)

Как тогава е правилно да се молим по Псалтира?

Отговор на този въпрос ни дава светоотеческият прочит на псалмите, както и на други библейски текстове, в които старозаветните жестокости и проклятия се тълкуват алегорически, аскетически и покайно (виж например канона на преп. Андрей Критски). Само така псалмите придобиват новозаветно звучене. раговете" – това са греховете или бесовете; Вавилон – това е символът на света, който лежи в злото; "да разбием младенците" – да победим страстите на сърцето си и така нататък. Така мъдрата Книга на псалмите продължава след 3000 години да учи човека на правилна молитва, и чрез това на възхождане към Бога.

Свещеник Лев Шихляров
Превод със съкращения от сборника "Введение в Ветхий Завет: Псалтирь". Библиотека православного христианина Благовещение

Заглавието е от преводача.

 

 

Псалтирь

Эта книга является прекрасной книгой древнееврейской поэзии. Это действительно квинтэссенция молитвы ветхозаветного человека. Как молился человек в Ветхом Завете, как он взывал к Богу, что он у Бога требовал, что просил, как благодарил — все это нам раскрывает Псалтирь.

В книге Иова мы имели возможность заглянуть в душу человека, который жил еще в эпоху патриархов до ветхозаветного откровения, когда еще не было ни закона Моисеева, ни псалмов, ни пророчеств и т.д. Однако человек жил надеждой, жил верой, жил тем, что мы называем нравственным законом и по этому закону обращался к Богу, по этому закону требовал от Бога нечто для себя, по этому закону судил об отношении Бога к себе.

Сегодня мы с вами посмотрим, как человек развивался в духовном отношении и что же он, наконец, создал в тот период, когда начала создаваться ветхозаветная духовная поэзия, собранием которой является книга Псалтирь.

Само слово "псалтирь" — это название музыкального инструмента, "псалтирион". Это инструмент типа маленького органа, он использовался для музыкального сопровождения молитв. Отсюда происходит название Псалтири.

В этой книге собраны произведения очень многих авторов. У нас они называются псалмами царя Давида. Эта книга с принятием христианства вошла в плоть и кровь русского человека, и Православие без Псалтири не воспринимается. И если мы исключим Псалтирь из богослужебного употребления, то у нас ничего не останется в богослужебной практике. В основном все службы основаны на Псалтири, повторяются или мысли, или образные выражения, или прямой текст.

Наши деды и прадеды именно по этой книге учились и читать, и писать, это была их настольная книга с детских лет. Они многие псалмы знали наизусть, и вы обязаны некоторые псалмы знать. Изучая Псалтирь по-славянски, не забудьте заглянуть в перевод на русский язык, чтобы это не были просто выражения, ласкающие слух, но не имеющие под собой никакого зрительного образа.

 

Эта книга представляет собой собрание духовных песен народа Израиля. В еврейском каноне она относится к третьей части Библии, которая называется "Кеттубим", где стоит на первом месте. В еврейских изданиях Библии книга носит название "сефер тегиллим", что означает "книга прославления, или книга хваления".

Трудно установить период времени, когда была написана полностью эта великолепная книга. Скорее всего, этот период длился на протяжении более тысячи лет. Если мы имеем там псалмы Моисея, царя Давида, Соломона, сынов Кореевых, то скорее всего она приобрела такой вид в период Езекии, то есть уже после плена.

А ее формирование началось еще при Моисее или чуть раньше, возможно, что псалмы более древние здесь повторены и обработаны.

Именем царя Давида называется часть псалмов, потому что первая часть относится к его авторству и называется "ле Давид", т.е. это псалмы, которые приписываются Давиду или написаны им самим. Остальные псалмы или без названия, или приписываются другим авторам. Всего из 150 или 151 псалма, в зависимости от издания и редакции, 73 имеют надписание и приписываются Давиду. Его мы называем псалмопевцем и пророком, потому что многие псалмы имеют мессианское значение и пророчество, в них предсказана судьба Мессии, Его служение, Его воскресение и все, что связано с Его рождением и будущей эсхатологией. То, что это написано царем Давидом, подтверждается следующими цитатами: из 1 Цар. 16, 18 и 18, 10; 2 Цар.; 2 Пар.; Деян.; Рим. 4, 6—7 — авторы этих Книг единогласно считают Давида автором вышеназванных псалмов.

Два псалма написаны Соломоном, авторы пятидесяти псалмов неизвестны, их можно отнести к Давиду или к его окружению. Двадцать пять псалмов написаны различными певцами, такие псалмы имеют авторскую надпись "сынов Кореевых", "Асафа", "Ефрама Езрахита", "Моисея", "Емана" и ряд других.

Часто псалмы имеют надписание: "Начальнику хора, псалом Давида. Блажен, кто помышляет о бедном и нищем, в день бедствия избавит его Господь" (Пс.40). Или, например, "начальнику хора, учение сынов Кореевых", "начальнику хора, на музыкальном орудии". Есть определенные названия и также способ исполнения того или иного псалма, но все это относилось к древней иудейской церкви.

В наше время псалмы исполняются либо чтецом, либо хором, либо читаются про себя священником или диаконом. Обратите особое внимание на псалмы, которые входят в Часы ежедневные, в Царские Часы и Часы Великого Пятка, надо знать употребление этих псалмов на Богослужении.

 

Псалмы имеют очень много тем, здесь есть и жалоба, и молитва, и благодарение, и самые различные состояния души человека. Пожалуй, вся сфера духовной жизни представлена в псалмах. Однако, при всем многообразии этой духовной палитры основная окраска псалма — это хвала Бога, 'Слава Богу за все". Это основной лейтмотив, который проходит через все псалмы.

Условно Псалтирь можно разделить на пять частей, на пять отдельных книг. Каждая из этих книг заканчивается хвалебной песнью Господу, а последняя — псалмами с восклицанием "Аллилуйя", что в переводе "Хвалите Бога". Именно это разделение мы встречаем в Торе, т.е. Пятикнижии, по этому же принципу разделили и Псалтирь на пять разделов.

Если мы найдем общее слово ко всем псалмам, то скажем, что это "молитва и богопочитание". Эти два слова существенно говорят о том содержании, которое дает нам книга Псалтирь.

 

Типология

Я уже сказал, что почти половина цитат в Новом Завете взята из Ветхого Завета и большинство — из Псалтири. Важнейшую роль Псалтирь играет в христологии. Мы видим, как о личности Мессии пророчествуют разные авторы. Это так называемые "царские псалмы" — 2, 19, 20, 23, 71 и 109. Вот пример царского псалма:

"Зачем мятутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против Помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе Своем и яростью Своею приведет их в смятение. Я помазал Царя Моего над Сионом, святою горою Моею; возвещу определение: Господь сказал Мне: Ты сын Мой; Я ныне родил Тебя" (Пс. 2, 1-7).

Есть псалом особый, который вам надлежит знать и разбирать его буквально по стихам, это псалом 21, псалом о страданиях Спасителя, который написан так, будто человек, написавший его, стоял у креста и видел все, что происходило в этот момент. Голгофа реально рисуется перед нами, когда мы читаем этот псалом.

"Начальнику хора. При появлении зари. Псалом Давида. Боже мой! Боже мой! внемли мне, для чего Ты оставил меня? (Эти слова произнес Спаситель перед Своей смертью на кресте). Далеки от спасения моего слова вопля моего. Боже мой! Я вопию днем, и Ты не внемлешь мне, ночью, и нет мне успокоения. Но Ты, Святый, живешь среди славословий Израиля. На Тебя уповали отцы наши; уповали, и Ты избавлял их; к Тебе взывали они, и были спасаемы; на Тебя уповали, и не оставались в стыде. Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе.

Все, видящие меня, ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою: он уповал на Господа; пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден Ему. Но ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у груди матери моей. На Тебя оставлен я от утробы; от чрева матери моей Ты — Бог мой. Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет. Множество тельцов обступили меня, тучные Васанские окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий.

Я пролился, как вода; все кости мои рассыпались; сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок; язык мой прильнул к гортани моей, и Ты свел меня к персти смертной. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои; а они смотрят и делают из меня зрелище; делят ризы мои между собою и об одежде моей метают жребий." (Пс.21,1-19)

Излишне говорить, что это откровение Божие, которое только Дух Святой мог вложить в уста псалмопевцу.

Следующий псалом, который вам нужно знать, это так называемый псалом "Добрый пастырь", также псалом Давида.

"Господь — Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться... благость и милость твоя да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни" (Пс.22,1 и 8)

Также "Господь, как твердыня и основание спасения" — псалмы 26, 5, 39 и 3.

 

Есть особые признаки Псалтири, которые вам надлежит знать. В большинстве книг Священного Писания Ветхого Завета Бог открывается человеку и говорит с ним, руководит им и утешает его. В псалмах мы слышим тот отклик, который вызывает голос Бога в сердце человека, слышим как человек отвечает своему Творцу. Он выражает свою веру, благодарность, почитание, свою боль, раскаяние и мольбу. Псалмы чудесным образом передают словами то, что нам там так трудно выразить: наши тайные побуждения и чувства, состояния души верующего человека.

Сколько бы ни существовал мир, псалмы будут молитвой человека, идущей от сердца к Богу. Проходят века, тысячелетия, а мы читаем, как будто это написано о любом из нас. Человек остался неизменным, из той же плоти и крови, с теми же мыслями и с теми же переживаниями, надеждами и упованиями.

Псалмы имеют мирообъемлющий характер. Поскольку псалмы выражают глубочайшие побуждения человеческой души, они высоко ценятся во всем мире. Все поколения и народы признают ценность псалмов. Даже в те времена, когда пренебрегали Библией, псалмы считались вершиной поэзии и относились к ним с точки зрения литературного творчества. Именно они поддерживали веру несчастных и преследуемых, гонимых за веру. По этой причине Псалтирь является единственной книгой Ветхого Завета, которая переплетается с Новым Заветом. По сути дела, в ней нет ни одной фразы, которая противоречила бы Новому Завету. Хотя в ней есть моменты (в частности, о проклятиях), к которым надо относиться особо.

 

Отношение Псалтири к Ветхому Завету

Псалмы служат подтверждением существования древнего израильского народа и завета его с Богом. Многие псалмы дают нам краткий очерк событий, которые описаны в исторических, законоположительных книгах Библии и многих других. Так, сотворение мира и история патриархов — 103 и 104 псалмы.

"Благослови, душа моя, Господа! Все премудростью сотворил Ты еси!"

Тема исхода: десять казней, переход через Чермное море, странствия в пустыне, скрижали закона, золотой телец — псалмы 37, 105. Книга Числ также находит свое отражение: гора Хорив, Ваал, наказание Моисея — Пс 105. Книга Иисуса Навина: разделение Палестины, войны — Пс 77. Книги Царств, Паралипоменон, отнятие Ковчега, выбора Иерусалима и Давида и множество подробностей из жизни царя Давида, Соломона, Храма, Богослужения — Пс 77, 126 и др. Т.е. нельзя верить псалмам, не доверяя тем книгам, о которых они говорят. Фактически даже по одной Псалтири мы можем составить историю Ветхого Завета.

Имея на руках только Священное Писание Нового Завета и Псалтирь, можно при желании составить умозрительную концепцию всего ветхозаветного исторического процесса, который привел потом к Новому Завету.

Важность и значение псалмов в Псалтири для нас бесспорно. Приведем только два примера, как часто цитируется в Новом Завете. Апостолы прежде всего ссылаются на псалмы, чтобы доказать предвидение Богом и всю историю Мессии — Христа Спасителя. Это и история Иуды, и глумление над Христом, его Воскресение, прославление. Четыре раза они говорят о божественном вдохновении псалмов (книга Деяний Апостолов 1,16—22; 2 глава и ряд других мест).

В Послании к Евреям (Евр.1, 5-13) в кратком разделе приведено шесть цитат из псалмов, указывающих на божественность Иисуса Христа.

"Ибо кому когда из Ангелов сказал Бог: Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя? И еще: Я буду Ему отцем, и Он будет Мне Сыном? Также, когда вводит Первородного во вселенную, говорит: и да поклонятся Ему все Ангелы Божии. Об Ангелах сказано: Ты творишь Ангелами Своими духов и служителями Своими пламенеющий огонь" (Евр.1, 5—7).

 

В некоторых местах Псалтири приведены страшные проклятия. Это Пс.57, 7-12; Пс.68, Пс.136 и т.д. "Блажен, кто разобьет младенцев твоих о камень" (Пс. 132, 9). Это довольно жуткий зрительный образ; мы слышим этот псалом за воскресной всенощной в течение трех подготовительных к Великому Посту недель.

Читая подобные места Псалтири, мы должны понимать, что поэтический стиль часто пользуется иносказанием и образными выражениями. Если мы почитаем книгу Иова, то там сказано в 29 главе, что Иов ходил по ручьям из елея. Ясно, что это поэтический образ. Нужно понимать, что под этим подразумевается. Враги псалмопевца были в действительном смысле врагами Божиими. И псалмопевец настроен против них не как против своих собственных врагов, а как против тех, которые хулят и презирают имя Божие и поэтому достойных сурового проклятия, как это было регламентировано законом Моисея. Это отношение не лично к человеку, который сделал тебе обиду, а к тому, кто оскорбил Бога своими действиями и отношениями.

Давид, автор многочисленных псалмов, хотя и употреблял эти жесткие выражения, однако сам показывал много раз великодушие и любовь к своим врагам. Хотя в его жизни были и жестокие моменты, за что Господь прямо сказал, что он хотя и велик перед Богом, но слишком много на нем невинно пролитой крови и он не построит Ему Храм. Было много случаев, когда он мог не проливать эту кровь. Не надо забывать, что это жестокий мир Ветхого Завета.

Все люди, которые писали псалмы, безусловно принадлежат к миру ветхозаветного человечества. Поэтому все, что присуще человеку ветхому, к нам не имеет отношения. В Евангелии от Матфея Господь сказал: "Не знаете, какого вы духа", когда ученики просили извести огонь, как извел его Илия.

 

Особый признак — это восхваление блаженства в Псалтири; они в изобилии присутствуют в этой книге. Действительно, один из самых прекрасных псалмов, которые все любят: "Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых" (Пс.1, 1).

Псалмы можно сгруппировать по разной тематике.

 

Скажу о тех именах Бога, которые употребляются на страницах этой книги.

Более всего употребляется имя "Яхве" — то имя, которое было открыто Моисею на горе Синай. В первом разделе, о котором я говорил, оно употребляется 275 раз, во втором — 32, в третьем — 44, в четвертом — 106, в пятом — 236 раз.

Следующий по значимости и по многообразию это обращение к Богу "Элоим" — это "Бог" во множественном числе. Это обращение встречается в первой части 50 раз, во второй — 198, в других меньше.

Имя "Адонаи" переводится, как "мой Господь", оно употребляется соответственно 13, 18, 15 раз.

В других случаях — "Адон", "Ях", "Эл", "Элоа", "Элеон", "Шаддай" являются по одному, два, три раза.

Имя "Саваоф" и некоторые другие имена Бога, встречаемые в Ветхом Завете, здесь не употребляются.

Прот. Николай Соколов. Ветхий Завет. Курс лекций.
Православный Свято-Тихоновский Богословский Институт в Москве
http://www.sedmitza.ru

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com