Спас Неръкотворни. Икона от втората половина на XII в. в Новгородската църква на Св. Образ. Източник: nesusvet.narod.ru  

 

 

Богатият момък и вечния живот

Дванадесета неделя след Петдесетница

12-я неделя по Пятидесятнице: Христос и богатый юноша

На утренята Ев. Мат. 28:16-20
На литургията 1Кор. 15:1-11. Ев. Мат. 19:16-26.

 

 

Спас Неръкотворни. Икона от втората половина на XII в. в Новгородската църква "Св. Образ".
Днес в Третяковската галерия. Източник: icon-art.info

По-долу:

Виж също:

 

 

 

Литургийно Евангелие и Апостол

Из първото послание на свети апостол Павла до Коринтяни чтение

"Напомням ви, братя, Евангелието, което ви благовестих, което и приехте и в което стоите; чрез него се и спасявате, ако го държите, както съм ви благовестил, освен ако не сте напразно повярвали. Аз ви предадох най-напред онова, което бях и приел, че Христос умря за греховете ни, според Писанията, че Той бе погребан и че на третия ден възкръсна, според Писанията, и че се яви на Кифа и след това на единайсетте; после се яви на повече от петстотин братя наведнъж, от които повечето са живи доднес, а някои и починаха; после се яви на Иакова, след това на всички апостоли, а най-после от всички яви се и на мене, като на някой изверг.

Защото аз съм най-малкият от апостолите и не съм достоен да се нарека апостол, понеже гоних църквата Божия.Но с благодатта на Бога съм това, което съм; и Неговата благодат в мене не беше напразно, а повече от всички тях се потрудих - ала не аз, а Божията благодат, която е с мене.

И тъй, било аз, било те, така проповядваме, и вие така повярвахте." (1Кор. 15:1-11).

 

Неделно Свето Евангелие

"И ето, един момък се доближи и Му рече: Учителю благий, какво добро да сторя, за да имам живот вечен?

А Той му отговори: защо Ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог. Но ако искаш да влезеш в живот вечен, опази заповедите.

Казва Му: кои?

А Иисус рече: не убивай, не прелюбодействувай, не кради, не лъжесвидетелствувай; почитай баща си и майка си; обичай ближния си като себе си.

Момъкът Му казва: всичко това съм опазил от младини; какво още ми не достига?

Иисус му рече: ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си, и раздай на сиромаси; и ще имаш съкровище на небето; па дойди и върви след Мене.

Като чу момъкът тая дума, отиде си натъжен, защото имаше много имот.

А Иисус рече на учениците Си: истина ви казвам, богат мъчно ще влезе в царството небесно; и още ви казвам: по-лесно е камила да мине през иглени уши, нежели богат да влезе в царството Божие.

Като чуха това, учениците Му твърде много се чудеха и думаха: кой тогава може да се спаси?" (Ев. Мат. 19:16-26)

"Седемдесетте ученици се върнаха с радост и казваха: Господи, в Твое име и бесовете се покоряват нам.

А Той им рече: видях сатаната, как падна от небето като светкавица; ето, давам ви власт да настъпвате на змии и скорпии и на всяка вражеска сила; и нищо няма да ви повреди; обаче не се радвайте на това, че духовете ви се покоряват; а радвайте се, че имената ви са написани на небесата.

В оня час се зарадва духом Иисус и рече: прославям Те, Отче, Господи на небето и на земята, задето си утаил това от мъдри и разумни, а си го открил на младенци. Тъй е, Отче, понеже такова беше Твоето благоволение.

И като се обърна към учениците, рече: всичко Ми е предадено от Моя Отец; и кой е Синът, не знае никой, освен Отец; и кой е Отец, не знае никой, освен Синът, и - комуто Синът иска да открие.

И като се обърна към учениците, рече им насаме: блажени очите, които виждат това, що вие виждате. Защото, казвам ви, много пророци и царе искаха да видят, що вие виждате, и не видяха, и да чуят, що чувате, и не чуха.

И ето, един законник стана и, изкушавайки Го, рече: Учителю, какво да направя, за да наследя живот вечен?

А Той му каза: в Закона що е писано? как четеш?

Той отговори и рече: "Възлюби Господа, Бога твоего, от всичкото си сърце, и от всичката си душа, и с всичката си сила, и с всичкия си разум, и ближния си като себе си".(Марк 10:17-27)

"И някой си началник Го попита: Учителю благий, какво да сторя, за да наследя живот вечен?

А Иисус му рече: защо Ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог; знаеш заповедите: не прелюбодействувай, не убивай, не кради, не лъжесвидетелствувай, почитай баща си и майка си.

А той рече: всичко това съм опазил от младини.

Като чу това, Иисус му каза: още едно ти не достига: всичко, що имаш, продай и раздай на сиромаси, и ще имаш съкровище на небето, па дойди и върви след Мене.

А той, като чу това, натъжи се, защото беше твърде богат.

Като видя, че той се натъжи, Иисус рече: колко мъчно ще влязат в царството Божие ония, които имат богатство! Защото по-лесно е камила да мине през иглени уши, нежели богат да влезе в царството Божие.

Които чуха това, рекоха: а кой може да се спаси? Но Той рече: невъзможното за човеците е възможно за Бога." (Лук.18:18-27)

 

 

Проповед за Дванадесета неделя след Петдесетница

Преди да разгледаме днешното евангелско четиво, нека да си припомним едно от най-драматичните събития, записани в книгата Деяния апостолски. По пътя от Йерусалим за Дамаск фанатичният гонител на ранната Църква Савел е заслепен от ярка светлина, пада от коня и чува глас от небето, който му казва: "Савле, Савле, що ме гониш?” (9:4). Когато разбира, че питащият е Христос, Савел Му задава въпроса: "Господи, какво искаш да направя?” Той не получава пряк отговор, но от този момент животът на мъчителя и убиеца Савел се променя рязко и тръгва в съвсем друга посока. Неговият въпрос бележи началото на изключителна преданост и самоотдаване, благодарение на които той става велик апостол на езичниците. Савел се убеждава, че Христос е възкръснал и че Той присъства духовно в Неговите последователи – както тогава, така и днес.

Един искрен и честен младеж, който търси истината, задава подобен въпрос на Христос: "Какво да сторя, за да имам живот вечен?” (Мат. 19:16). Когато Спасителят му отговаря, че трябва да се откаже от богатото си наследство и да го раздаде на бедните, той се натъжава и си отива. По същия мнозина идват при Бога, искайки да бъдат спасени, но при условия, които самите те поставят. Те схващат членството в Църквата като някаква модерна версия на фарисейството, като спазване на безброй заповеди и забрани, които строгият Бог налага и за които само наказва. Сърцата на тези хора остават в света, докато те лицемерят пред Бога и хората.

Но в християнството Бог не е жесток сатрап или безкомпромисен прокурор. Бог е Бог на състраданието и любовта, Който не се натрапва на никого и Който се отнася към всички еднакво като Христос, въплътения Божи Син. Когато разказва за същата случка, Евангелието от Марк добавя, че Христос поглежда младежа и го възлюбва (10:21). В Свещеното Писание нееднократно се подчертава, че Бог уважава нашата свобода. Иисус казва в Откровението на св. Йоан: "Ето, стоя пред вратата и хлопам: ако някой чуе гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене” (3:20). Спасителят не насилва вратата, а чака да я отключим. Бог изпраща в сърцата ни Духа на Своя Син (Гал. 4:6), но това не става насила, а само когато ние отваряме сърцата си за Него.

В Стария Завет Бог често призовава богоизбрания народ да се откаже от почитането на идолите на съседните народи. Лъжливите богове на нашата съвременност имат безброй поклонници. Тези фалшиви истукани са по-ловки, по-неуловими, по-въздесъщи, но това не ги прави по-малко реални. Те се познават по плодовете им. Много често тяхното присъствие проличава по изгарящата амбиция за изпитване на удоволствия, за трупане на пари, за придобиване на власт. Някогашните езичници поне са били набожни хора, а днешните идолопоклонници отхвърлят всичко духовно, всичко свято, всичко морално.

Слава Богу, ние, православните християни, сме избрали друг, спасителен път. Или поне така трябва да е на теория. Повечето от нас не са и никога няма да са богати, но грижите за бита често ни задушават и поглъщат. Храните, дрехите, накитите, къщите, автомобилите, компютрите запълват живота ни и го изпразват откъм духовно съдържание. Това ли е най-важното? Ние не трябва да се надяваме или да се боим от този свят. Нищо не ни липсва, защото Бог ни е дал всичко, от което се нуждаем. Той помаза главите ни с елей, чашата ни е препълнена (Пс. 22:5). Съзнанието у истинския християнин, че може да придобие повече святост, повече благодат, повече "небе на земята”, не предизвиква тъга, а радост. Радост поради вярата, че за него се грижи самият Бог, Който е вечната и непостижима любов.

Архимандрит Павел Стефанов
www.archiman.livejournal.com

 

 

О богатых

Вы слышали сегодня Евангельское чтение о богатом юноше, который не пожелал раздать имение свое, чтобы наследовать Царство Небесное.

Тогда Господь сказал, что богатому труднее войти в Царство Небесное, чем верблюду пройти через игольное ушко.

Как будто нам теперь не благовременно говорить о богатстве, потому что в стране нашей не стало богатых, все равны. Но думаю, что, выслушав слово мое, вы увидите, что всегда и во все времена благовременно говорить о богатстве.

Прежде чем разъяснить вам слова Христа, обращенные к богатому юноше, послушайте то, что написал св. ап. Иаков о богатых: "Послушайте вы, богатые: плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина we будет свидетельством против вас и съест плоть вашу, как огонь: вы собрали себе сокровище на последние дни. Вот, плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались; напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Вы осудили, убили праведника; Он не противился вам" (Иак. 5,1-6).

Видите, какие страшные слова сказал св. ап. Иаков о богатых, как грозно обличил их? А что может быть более грозным, чем слова Господа Иисуса Христа о том, что богатому трудно войти в Царство Божие?

Почему же это так? В те времена, когда Господь пришел на землю, в народе израильском господствовало мнение, что богатство — это Божие благословение; богатых почитали, уважали и воздавали им великую честь.

Когда Господь сказал эти Свои удивительные слова о богатстве, мешающем войти в Царствие Божие, ученики Его с удивлением спросили: "Кто же может спастись?'' Ведь и они считали богатых благословенными Богом, значит, если уж богатые не спасутся, то кто же? Господь им сказал: "Невозможное человекам возможно Богу".

Вникнем же в эти слова. Когда юноша выразил свое желание следовать за Господом, Господь его спросил: "А ты знаешь заповеди?" "Да, - ответил он, — конечно, я знаю все заповеди, я от юности всегда соблюдал их". Но Господь показал ему и всем, что совершенно недостаточно исполнять только ветхозаветные заповеди, те десять заповедей, которые и вы знаете.

Почему же недостаточно? Ведь евреи думали, что в этом все заключается, что, кто исполнит их, будет чист и свят и войдет в Царство Божие. А Господь сказал, что совсем не так.

Что предписывают заповеди ветхозаветные? Первая заповедь предписывает покланяться единому Богу, Его только чтить; она запрещает почитать каких бы то ни было богов, кроме истинного Бога. Вторая заповедь запрещает поклоняться и идолам. Но разве те, кто не поклоняется кумирам и идолам, уже святы и чисты? Ведь все мы чтим Единого Бога, никто из нас не поклоняется идолам.

Через Моисея Бог предписывал чтить отца и мать, не оскорблять их. Ну что же, неужели мы святы, если своих родителей почитаем, не оскорбляем их и не выгоняем из дому в старости? Неужели это одно оправдывает нас перед Богом?

Моисей заповедовал не прелюбодействовать, не убивать, не красть, не лжесвидетельствовать, не завидовать имуществу своего ближнего и не пожелать жены ближнего своего.

Но если мы не убийцы, не воры, не лжесвидетели, не прелюбодеи, если мы не отбираем из зависти у братьев имений их, то разве мы уже святы, разве мы чисты перед Богом?

Все заповеди Ветхого Завета имеют только отрицательное значение: не будь таким, не будь таким. Но они не говорят, каким нужно быть. Они только запрещают самые грубые грехи - безобразные, смердящие грехи. Они предназначены были для народа грубого, подлежащего элементарному исправлению.

Господь наш Иисус сказал о Себе, что Он пришел не нарушать закон, а исполнить его. А слово "исполнить" на славянском языке имеет два значения — "исполнить" и "дополнить".

Господь наш Иисус Христос принес нам Новый Закон, гораздо более совершенный, чем древний закон Моисеев. Он завещал нам заповеди спасения, дал девять светозарных заповедей блаженства. Он говорил о том, что блаженны, святы и чисты перед Богом и наследуют Царство Небесное не те, кто только не вор, не убийца, кто исполнил заповеди Синайского закона, а те, кто обладает высшим совершенством духовным, те, кто полон смирения, чьи очи источают потоки слез о грехах своих, слез умиления перед Крестом Христовым, слез сокрушения перед теми ужасами, которые окружают нас в жизни нашей.

Он говорил о блаженстве кротких и тех, кто алчет и жаждет правды. Он говорил о блаженстве милостивых и миротворцев. Он обещал Царствие Божие тем, кто претерпел изгнание за правду, кого гнали и поносили, кого обесчестили за имя Его святое.

Вот кто свят и чист — тот, кто обладает великим духовным совершенством. Господь от нас всех требует, чтобы мы были совершенны, как совершен Отец наш Небесный.

Господь в Своей Нагорной проповеди дал такие предписания, что сердце наше содрогается.

Как это не заботиться о завтрашнем дне, как прощать врагам нашим, как любить их, как отдать последнюю рубаху свою? Но все это надо исполнить, чтобы быть совершенным.

Господь Иисус Христос сказал юноше, искавшему совершенства и исполнившему весь Ветхий закон: "Если хочешь быть совершенным, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за Мной".

И ушел, понурив голову, богатый юноша, ибо велико было богатство его и не мог он исполнить это требование Христово.

Почему же именно такое требование предъявил Господь юноше? Почему требовал Он, чтобы юноша продал все и отдал нищим?

А потому, что обладание большим богатством совершенно несовместимо с исполнением Христовых заповедей блаженства. Разве может человек, чьи глаза всегда источают слезы при виде бедствий и горя братьев своих, разве может милостивый и смиренный холодно созерцать все это и умножать богатство свое, строить дома, приобретать имущество, покупать лошадей и ненужные предметы роскоши?

Конечно, не может, ибо, если он милосерд, он будет все отдавать, отдавать без конца. И когда все раздаст, он исполнит заповедь Христову. А если для себя оставляет богатство свое, значит себя любит больше, чем ближнего своего, а Господь заповедал любить ближнего своего, как самого себя. А если будем любить ближних своих так, то неужели не отдадим нуждающемуся и голодному все, что имеем? Неужели тогда мы сможем жить той жизнью антихристианской, какой живут американские миллиардеры, у которых золотом полны подвалы? На безумную роскошь расточают они эти богатства, на нелепые, возмутительные развлечения расточают они деньги, добытые потом и кровью трудящихся. А Господь карает их за это в детях их, ибо знаем мы из книг о миллиардерах, что нет более презренных, более ничтожных людей, чем бывают дочери и сыновья их, — это выродки, это люди извращенные, не имеющие никаких высших интересов, занятые только развлечениями и наслаждениями, которые им надоели, которыми они пресытились. Вот и говорит Господь Иисус Христос, что если мы не желаем расстаться с богатством своим, то не войти нам в Царство Божие, ибо мы остаемся жестокосердными, черствыми эгоистами.

А разве место таким в Царстве Божием?

Да, легче верблюду пройти через игольное ушко, чем богатому войти в Царство Небесное.

Но какое отношение имеют все эти слова Христовы, все эти мои разъяснения к нам, которые не имеют никакого богатства? Прямое.

Вникните в то, что вредит душе богачей. Им вредит то, что блага земные, всякого рода наслаждения, роскошь, они ставят выше всего. Они ставят их выше благ духовных, которые получают люди, не имеющие богатств земных, богатств материальных, но имеющие великое богатство любви к Богу, любви к ближнему.

Кто пристрастен к благам земным, кто стремится к наслаждению, тот страдает именно тем грехом, который мешает богатым войти в Царствие Божие.

А разве мало среди нас богатств не имеющих, живущих иногда даже впроголодь или имеющих средний достаток, — разве мало среди нас тех, которые жаждут материальных благ, развлечений и наслаждений, тех, которые только потому не грешат грехом богатых, что нет у них богатства, а если бы оно у них было, то так же грешили бы, как тот богатый, у ворот которого лежал умирающий Лазарь.

А если мы, не имея никаких богатств, жаждем наслаждения, если целью своей жизни ставим благосостояние земное, если все помыслы наши устремлены на то, чтобы как можно теплее устроить жизнь земную, если к этому стремимся мы, то, конечно, мы далеки от того, что заповедовал Господь Иисус Христос. Ибо люди, которые стремятся к чистоте сердца, люди, полные милосердия, стремятся к общению с Богом, они просят благодати и любви Его, они хотят быть братьями и сестрами Христа.

Самый убогий нищий, не имеющий никаких благ земных, но служащий Богу, часто бывает богаче самых богатых людей мира. Благодатию Божией, чистотой сердца, любовью и состраданием к голодным и несчастным богаты они, а прежде всего богаты горячей любовью к Богу, Христу Спасителю нашему.

Теперь понятен ответ Господа на вопрос удивленных учеников Его: "Господи, кто же может спастись?" Он ответил им: "Невозможное людям возможно Богу".

Богу возможно все. Богу возможно лишить духовных благ безжалостных и черствых богачей. Богу возможно дать величайшую радость о Господе жалким, несчастным нищим, в голоде погибающим.

Бог всех может спасти, Он может спасти и богатого - в том случае, если тот покается, возненавидит богатство свое и исполнит слова Христа: "Пойди, продай имение свое, раздай нищим и приходи и следуй за Мной". Так поступил один из величайших святых, преп. Антоний Великий. Он потерял в двадцатилетнем возрасте своих родителей, от которых наследовал огромное богатство. И однажды в церкви он услышал слова Евангельские: "Если хочешь быть совершенным, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за Мной".

Эти слова поразили преп. Антония, глубоко проникли в сердце его и всецело завладели помыслами его. Он пошел, продал имение свое, раздал нищим, а сам удалился в далекую африканскую пустыню, в которой дожил до глубокой старости, отказавшись от всех земных благ, но получив богатство неизмеримое от Бога. Он стал прозорливцем, чудотворцем, он стал братом и другом Божиим..

Так всем нам надлежит восприять слова Христовы о том, что легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царство Небесное.

Будем же гнать от себя беспощадно все пристрастия наши к благам земным.

Будем стремиться только к одному — к тому, чтобы стать друзьями Божиими, братьями Божиими, любящими Христа, любимцами Его.

Из проповедей архиепископа Луки Войно-Ясенецкого
hram-vlad-butovo.ru

 

 

Христос и богатый Юноша.

Неделя 12-я по Пятидесятнице

Думая о том, что произошло с богатым юношей, мы часто обращаем внимание прежде всего на то, что он не последовал за Христом, не решился отказаться от своего богатства, а также на слова, которые Господь сказал ему и ученикам Своим: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Часто мы упускаем из вида начало этой истории о том, что богатый юноша пришел к Иисусу с вопросом: «Что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Господь ответил ему: «Соблюди заповеди». Юноша спросил: «Какие?» – Иисус ответил: «Не убивай; не прелюбодействуй; не кради, не лжесвидетельствуй; почитай отца и матерь; и: люби ближнего твоего, как самого себя». И юноша сказал: «Все это сохранил я от юности моей» (Мф. 19:16–26).

Спроецируем эту историю на нашу жизнь и зададим себе вопрос: можем ли мы ответить Господу с чистою совестью так, как ответил Ему богатый юноша: «Все это сохранил я от юности моей»? Соблюдаем ли мы те десять ветхозаветных заповедей, которые были даны человечеству как основа для его нравственного выживания? Можем ли мы поставить себя на один уровень с этим богатым юношей? Мы видим, что сегодня творится вокруг нас, в нашем обществе. Убийства становятся обычным явлением – и не только на криминальной почве, но и те убийства, которые совершают ежедневно тысячи российских женщин, – убийства плода во чреве. Воровство стало обычным делом. За последнюю неделю наша церковная лавка была дважды ограблена, а за несколько дней до этого был украден ящик с пожертвованиями на содержание храма. Крадут иконы, Евангелия, и нам начинает казаться, что все это как бы в порядке вещей. Мы говорим себе: это происходит потому, что людям трудно жить, им не хватает денег и т. д. Но почему трудно жить, почему денег не хватает? Именно потому, что воровство совершается на всех уровнях, в том числе и на самом высоком, когда крадут миллионы долларов, и на самом низком, когда продавщица обсчитывает вас в магазине на три рубля. Воровство в большом масштабе начинается с воровства в малом, и массовые убийства тоже начинаются с единичных случаев. Все в мире взаимосвязано. Каков народ – таково у него и правительство, и наоборот – каково правительство – таков и народ. Если народ ворует, то и в правительство попадают воры, а если государство обкрадывает людей, то и люди крадут у государства.

Недавно, посетив в очередной раз Англию, я оказался в маленьком городке, где стоит церковь XIII века. Зайдя в нее, я был приятно удивлен тем, что двери ее распахнуты настежь, нет ни сторожа, ни полиции, на престоле стоит церковная утварь – чаши, кресты – на стенах висят иконы, вдоль них расположились статуи святых, и почему-то никому не приходит в голову все это стащить. Более того, хранителям этой церкви не приходит в голову посадить туда сторожа или провести сигнализацию, потому что в основе жизни лежит доверие людей друг к другу.

Конечно, мы можем сказать: к тому, что происходит вокруг нас, мы лично непричастны – мы не убиваем, не крадем. Но ведь мы часть нашего народа, о котором иногда говорят, что это народ-богоносец, народ, на который Богом возложена какая-то особая миссия, на самом же деле, по крайней мере, в наши дни, это народ, не соблюдающий не только христианские, но и ветхозаветные заповеди. Но нравственное и духовное исцеление общества не начнется, пока не произойдет нравственное и духовное перерождение каждого отдельного человека – и тех, кто стоит на вершине власти, и тех, кто находится на нашем уровне, на уровне обывателей. Только когда каждый человек научиться исполнять десять ветхозаветных заповедей, когда прекратятся убийства и воровство, когда люди начнут почитать отцов и матерей, а не относиться к старикам, как сейчас многие относятся – как к ненужному, отработанному материалу, уже ни на что не годному, – вот тогда можно будет говорить о духовном преображении общества.

Нравственный идеал христианства слишком высок, и очень немногие способны ему следовать и жить вровень с теми требованиями, которые предъявляет к ним Евангелие. Но мы должны помнить, что если Христос говорит: «Трудно богатому войти в Царство Небесное» (Мф. 19:23), – то осуждается не само богатство, не деньги, а все то, к чему может привести погоня за богатством. Ведь люди, которые взламывают церковные двери, крадут иконы и богослужебную утварь, а в последнее время и убивают священнослужителей с целью ограбления, совершают это в погоне за богатством. И ни одного из них нельзя оправдывать тем, что им не хватает денег. Многим из нас их не хватает, как не хватило множеству людей в истории человечества. Отсутствие денег – не повод для безнравственных поступков. Недостаток денег – не повод для нарушения заповедей – не только христианских, но и ветхозаветных.

Богатство само по себе не может препятствовать тому, чтобы человек вошел в Царство Небесное, как и бедность сама по себе не гарантирует вхождения в него. Царство Небесное дается тем, кто способен поделиться своим богатством с другими, направить его на благо других. Царство Божие дается людям не просто бедным в материальном плане, но «нищим духом», «алчущим и жаждущим правды», «чистым сердцем», как говорит нам Евангелие. Мы слышим эти слова за каждой литургией, и каждый раз они звучат как суд над каждым из нас и над нашим обществом в целом.

Таким же судом для нас являются десять заповедей Ветхого Завета. И мы, христиане, должны учиться тому, чтобы десять заповедей, которые соблюдал богатый юноша, стали основой нашей жизни – в личном плане, на уровне наших семей, на уровне наших взаимоотношений с сослуживцами на работе. И тогда постепенно от конкретных людей эти нравственные нормы распространятся на все общество, ибо духовное преображение общества начинается с духовного преображения каждого из нас. А научившись исполнять основополагающие заповеди, мы можем думать о следующем шаге, на который не смог решиться богатый юноша, – о том, чтобы раздать свое имение, взять крест Христов и последовать на Ним. Аминь.

Архиепископ Иларион (Алфеев)

 

Виж също:

 

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com