Наименования на отделните глави в Св. Библия
с бележки за неканоничните старозаветни книги

 

 

 

С В.  П И С А Н И Е. 
   С КЛАВИАТУРАТА: 
Натисни едновременно ALT+P, последвано от ENTER (Mac: COMMAND+P, ЕNTER)

Новият Завет

  Български Русский Рус English Full Min.
  От Матея свето Евангелие (Мат.) От Матфея Мф Matthew Mt Mt
  От Марка свето Евангелие (Марк.) От Марка Мр Mark Mk M,Mk
  От Лука свето Евангелие (Лук.) От Луки Лк Luke Lk L,Lk
  От Иоана свето Евангелие (Иоан.) От Иоанна Ин John Jn Jn,Jo
  Деяния на светите апостоли (Деян.) Деяния Деян The Acts Acts A
  Съборно послание на св. ап. Иакова (Иак.) Послание Иакова Иак James Jas Ja
  I съборно послание на св. ап. Петра (1 Петр.) 1-е послание Петра 1Пет 1 Peter 1 Pet 1P
  II съборно послание на св. ап. Петра (2 Петр.) 2-е послание Петра 2Пет 2 Peter 2 Pet 2P
  I съборно послание на св. ап. Иоана Богослова (1 Иоан) 1-е послание Иоанна 1Ин 1 John 1 Jn 1J, 1Jn
  II съборно послание на св. ап. Иоана Богослова (2 Иоан) 2-е послание Иоанна 2Ин 2 John 2 Jn 2J, 2Jn
  III съборно послание на св. ап. Иоана Богослова (3 Иоан) 3-е послание Иоанна 3Ин 3 John 3 Jn 3J, 3Jn
  Съборно послание на св. ап. Иуда (Иуд.) Послание Иуды Иуд Jude Jude J
  Послание на св. ап. Павла до Римляни (Рим.) Послание к Римлянам Рим Romans Rom Ro
  I Послание на св. ап. Павла до Коринтяни (1 Кор.) 1-е к Коринфянам 1Кор 1 Corinthians 1 Cor 1C
  II Послание на св. ап. Павла до Коринтяни (2 Кор) 2-е к Коринфянам 2Кор 2 Corinthians 2 Cor 2C
  Послание на св. ап. Павла до Галатяни (Гал.) Послание к Галатам Гал Galatians Gal G
  Послание на св. ап. Павла до Ефесяни (Ефес.) Послание к Ефесянам Еф Ephesians Eph E
  Послание на св. ап. Павла до Филипяни (Филип.) К Филиппийцам Фил Philippians Phil Phi
  Послание на св. ап. Павла до Колосяни (Кол.) Послание к Колоссянам Кол Colossians Col C
  I послание на св. ап. Павла до Солуняни (1 Сол.) 1-е к Фессалоникийцам 1Фес 1 Thessalonians 1 Thess 1Th
  II послание на св. ап. Павла до Солуняни (2 Сол.) 2-е к Фессалоникийцам 2Фес 2 Thessalonians 2 Thess 2Th
  I послание на св. ап. Павла до Тимотея (1 Тим.) 1-е к Тимофею 1Тим 1 Timothy 1 Tim 1T
  II послание на св. ап. Павла до Тимотея  (2 Тим.) 2-е к Тимофею 2Тим 2 Timothy 2 Tim 2T
  Послание на св. ап. Павла до Тита (Тит) Послание к Титу Тит Titus Tit T
  Послание послание на св. ап. Павла до Филимона (Филим.) Послание к Филимону Флм Philemon Philem P
  Послание послание на св. ап. Павла до Евреите (Евр.) Послание к Евреям Евр Hebrews Heb H
  Откровение на св. ап. Иоана Богослова (Откр.) Откровение Отк Revelation Rev R

 

 

 

 

 

С В.  П И С А Н И Е. 
   С КЛАВИАТУРАТА: 
Натисни едновременно ALT+P, последвано от ENTER (Mac: COMMAND+P, ЕNTER)

Старият Завет

Законоучителни/Петокнижие Исторически книги Учителни книги Пророчески книги Исторически книги 
Pеntateuch Historical books Wisdom books Prophets Historica l books
         
  Български Русский Рус. English (O, C, P) Еng.
П
е

т

о

к

н

 

 1. I книга Моисеева - БИТИЕ Бытие Быт Genesis Gen
 2 II книга Моисеева - ИЗХОД Исход Исх Exodus Ex
 3. III книга Моисеева - ЛЕВИТ Левит Лев Leviticus Lev
 4. IV книга Моисеева - ЧИСЛА Числа  Чис Numbers  Num
 5. V нига Моисеева - ВТОРОЗАКОНИЕ Второзаконие Втор Deuteromony Deut
и

 

с

 

т

 

о

 

р

 

и

 

ч

 

е

 

с

 

к

 

и

 6. Книга Иисус Навин Иисуса Навина (Ис)Нав Joshua Josh
 7. Книга Съдии Израилеви Судей Израилевых Суд Judges Judg
 8. Книга Рут Руфь Руф Ruth Ruth
 9. I книга Царства 1-я Царств 1Цар 1 Kingdom (ORTHODOX )
1 Kings     (CATHOLIC )
1 Samuel   (PROTESTANT )


1Sam
 10. II книга Царства 2-я Царств 2Цар 2 Kingdom (O)
2 Kings (C)
2 Samuel (P)


2 Sam
 11. III книга Царства 3-я Царств 3Цар 3 Kingdom (O)
3 Kings (C)
1 Kings (P)


1 Kings
 12. IV книга Царства 4-я Царств 4Цар 4 Kingdom (O)
4 Kings (C)
2 Kings (P)


2Kings
 13. I Книга Паралипоменон 1-я Паралипоменон 1Пар 1 Paralipomenon (O+C)
1 Chronicles (P)

1Chron
 14. II Книга Паралипоменон 2-я Паралипоменон 2Пар 2 Paralipomenon (O+C)
2 Chronicles (P)

2Chron
 15. I книга на Ездра Ездры Езд 1 Esdras (O)
rejected (C+P)

Ezra
 16. Книга на Неемия Неемии Нее(м) Nehemia (O)
2 Esdras (C)
Nehemiah (P)
Neh
 17. II Книга на Ездра * 2-я Ездры 2Езд 2 Esdras (O)
1 Esdras (C)
Ezra (P)
 18. Книга на Товита * Товита Тов Tobit (O)*
(C)**
(P) rejected
 19. Книга Иудит * Иудифь Иудифь Judith*
(C) **
(P) rejected
 20. Книга Естир Есфирь Есф Esther (O+C)
reduced (P)***
Esther

у

ч

и

т

е

л

н

и

 21. Книга на Иовa Иова Иов Job Job
 22. Псалтир Псалтирь Пс 151 Psalms (O)
150 Psalms (C) (P)
Ps
 23. Книга Притчи Соломонови Притчей Соломоновых Прит Proverbs of Solomon Prov
 24. Книга на Еклисиаста или Проповедника Екклесиаста Екк Ecclesiastes Eccles
 25. Книга Песен на песните,
 от Соломона *
Песни Песней Песн Asma (Canticle) (O)
Canticle of Canticles (C)
Song of Solomon (P)
Song
 26. Книга Премъдрост Соломонова * Кн.Премудрости Соломона Прем Wisdom of Solomon (O)
(C)** (P) rejected
Wis
 27. Премъдрост на Иисуса,
 син Сирахов *
Кн. Премудрости Иисуса сына Сирахова Сир Wisdom of Sirach (O)*
Ecclesiasticus (Sirach) (C)**
(P) rejected
Sir
п

 

р

 

о

 

р

 

о

 

ч

 

е

 

с

 

к

 

и

 28. Книга на пророк Исаия   Пр. Исайи Ис Isaiah Is
 29. Книга на пророк Иеремия Пр. Иеремии Иер Jeremiah Jer
 30. Книга Плач Иеремиев Плачь Иеремии Плач  Lamentations Lam
 31. Послание на Иеремия   * Послание Иеремии По.
Иер
Epistle of Jeremiah (O)
Baruch (incl.Epistle of Jeremiah) (C)**
rejected (P)
EpJer
 32. Книга на пророк Варуха * Варуха Вар Baruch (O)
Baruch (incl.Epistle of Jeremiah) (C)**
rejected (P)
Bar
 33. Книга на пророк Иезекииля   Пр. Иезекииля Иез Ezekiel Ezek
 34. Книга на пророк Даниила Пр. Даниила Дан Daniel (O+C)
(P)**** reduced
Dan
 35. Книга на пророк Осия Пр. Осии Ос Hosea Hos
 36. Книга на пророк Иоиля Пр. Иоиля Иоил Joel Joel
 37. Книга на пророк Амоса Пр. Амоса Амос Amos Amos
 38. Книга на пророк Авдий Пр. Авдия Авд Obadiah Obad
 39. Книга на пророк Иона Пр. Ионы Иона Jonah Jon
 40. Книга на пророк Михей Пр. Михея Мих Micah Mic
 41. Книга на пророк Наума Пр. Наума Наум Nahum Nahum
 42. Книга на пророк Авакума . Пр. Аввакума Авв Habbakuk Hab
 43. Книга на пророк Софония Пр. Софонии Соф Zephaniah Zeph
 44. Книга на пророк Агей Пр. Аггея Агг Haggai Hag
 45. Книга на пророк Захария Пр. Захарии Зах Zehariah Zech
 46. Книга на пророк Малахия Пр. Малахии Мал Malachi Mal
и

с

т

о

р

и

ч

 47. I Книга Макавейска * 1-я книга Маккавейская 1Макк 1 Macabees (О)*
1 Macabees (C)**
rejected (P)
1Mcc
 48. II Книга Макавейска * 2-я книга Маккавейская 2Макк 2 Macabees (О)*
2 Macabees (C)**
rejected (P)
2Mcc
 49. III Книга Макавейска   * 3-я книга Маккавейская 3Макк 3 Macabees (О)*
rejected (C+P)
3Mcc
 50. III книга на Ездра *   ***** 3 -я книга Ездры 3 Езд 3  Ez ra (О)
4 Maccabees rejected (C+P)
3Ezr
4Macc


 

*     Според Православната църква неканонически книги (Anaginoskomena Books). Наричани от някои неправославни "еклесиастки" и дори "апокрифни" книги. Виж допълнителни разяснения.
** Наричани от католиците deutrocanonical, буквално "втори канон".
*** Не съдържа т.н. "Допълнения на Естир" - т.е. тези пасажи, които присъстват в Септуагинта, но не фигурират в еврейския оригинал.
**** Не съдържа The Song of the Three Children, Daniel and Susanna, and  Daniel, Bel, and the Snake [Dragon]
***** Винаги като приложение към каноничния текст.

   

 

 

 

С В.  П И С А Н И Е. 
   С КЛАВИАТУРАТА: 
Натисни едновременно ALT+P, последвано от ENTER (Mac: COMMAND+P, ЕNTER)

Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com