СИМВОЛ ВЕРУЮ
ДОГМАТИ НА ПРАВОСЛАВНАТА ЦЪРКВА

Светите Отци от Първия вселенски събор. Гръцка икона, goarch.org.

 

 

Съборни вероопределения

text text text

Виж също в Православния речник: догмат, догматика, символически текстове, събори.

 

Символ на вярата на Първия вселенски събор

Символ на вярата на триста и осемнадесетте свети отци на Първия вселенски събор в Никея

Веруем во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца всех видимых и невидимых. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единороднаго, рожденнаго от Отца, то есть, из сущности Отца, Бога от Бога, Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, не сотворенна, единосущна Отцу, имже вся быша, яже на небеси и на земли: нас ради человек и нашаго ради спасения сшедшаго, и воплатившася и вочеловечшася, страдавша, и воскресшаго в третий день, и возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца, и паки грядущаго судити живым и мертвым. И во Святаго Духа. Глаголющих же о Сыне Божием, яко бысть время, егда не бе, или яко прежде неже родитися, не бе, или яко от не сущих бысть, или из иныя ипостаси или сущности глаголющих быти, или превратима или изменяема Сына Божия, сих анафематствует кафолическая и апостольская Церковь.

 

 

Символ на вярата на Втория вселенски събор

Символ на вярата на сто и петдесетте свети отци на Втория вселенски събор в Констатинопол

Веруем во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым.
И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единороднаго, иже от Отца рожденнаго прежде всех век свет от света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, не сотворенна, единосущна Отцу, имже вся быша нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес, и воплатившагося от Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша и погребенна и воскресшаго в третий день по Писанием и возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца и паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Его же царствию не будет конца.
И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, иже от Отца исходящаго, иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки.
Во едину святую, соборную и апостольскую Церковь.
Исповедуем едино крещение во оставление грехов.
Чаем воскресения мертвых, и жизни будущаго века. Аминь.

Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо.
И в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, чрез Когото всичко е станало. Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Светаго и Дева Мария и стана човек. И бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан. И възкръсна в третия ден, според Писанията. И възлезе на небесата и седи отдясно на Отца. И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството Му не ще има край.
И в Духа Светаго, Господа, Животоворящия, който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците.
В една света, вселенска и апостолска Църква.
Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. 
Чакам възкресение на мъртвите. И живот в бъдещия век! Амин.

I Believe in one God, the Father Almighty, Maker of heaven and earth, and of all things visible and invisible;
and in one Lord Jesus Christ, the Son of God, the Only-Begotten, begotten of the Father before all worlds, Light of Light, Very God of Very God, begotten not made; of one essence with the Father; by Whom all things were made. Who, for us men and for our salvation came down from heaven and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary and was made man; And was crucified also for us under Pontius Pilate, and suffered, and was buried; The third day He rose again, according to the Scriptures; And ascended into heaven, and sits at the right side of the Father; And he shall come again with glory to judge the living and the dead; Whose Kingdom shall have no end.
And I believe in the Holy Spirit, the Lord and Giver of Life, Who proceeds from the Father, Who with the Father and the Son together is worshiped and glorified, Who spoke by the prophets.
And I believe in One Holy Catholic and Apostolic Church.
I acknowledge one Baptism for the remission of sins;
I look for the resurrection of the dead and the Life of the world to come. Amen.

Виж също:
Никео-Цариградски символ на вярата

 

 

За двете естества в едното лице на Господа нашего Иисуса Христа

Догмат на шестотин и тридесетте свети отци на Четвъртия вселенски събор в Халкидон (451 г.)

Последующе Божественным отцем, все единогласно поучаем исповедывати единаго и того же Сына, Господа нашего Иисуса Христа, совершенна в Божестве и совершенна в человечестве истинно Бога и истинно человека, тогожде из души и тела единосущна Отцу по Божеству, и единосущна тогожде нам по человечеству по всему нам подобна, кроме греха рож денна прежде век от Отца по Божеству, в последние же дни тогожде, ра ди нас и ради нашего спасения, от Марии Девы Богородицы, по челове честву единаго и тогожде Христа, Сына, Господа, единороднаго, во двух естествах неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно познавае маго, (никакоже различию двух естеств потребляему соединением, паче же сохраняему свойству коегождо естества, во едино лице и во едину ипостась совокупляемаго) не на два лица рассекаемаго или разделяемаго, но единаго и тогожде Сына, и единороднаго Бога Слова, Господа Иисуса Христа, якоже древле пророцы о Нем, и якоже Сам Господь Иисус Христос научи нас, и якоже предаде нам символ отец наших.

Следвайки светите отци, всички единогласно поучаваме да бъде изповядван единият и същи Син, Господ наш Иисус Христос, съвършен по божество и съвършен по човечество, наистина Бог и наистина човек, - същият от (разумна) душа и тяло, - единосъщен на Отца по божество и единосъщен нам по човечество, - във всичко нам подобен, освен в греха - роден предвечно от Отца по божество, а в последните дни същият - заради нас и нашето спасение - (роден) от Мария Дева Богородица по човечество, - единият и същ Христос, Син, Господ, Единороден, в две естества неслитно, неизменно, неразделно, неразлъчно познаван (тъй че със съединението никак не се разтуря единството на двете естества, но - нещо повече - запазва се свойството на всяко едно естество и се съединяват в едно лице и една ипостас), - не на две лица разсичан или разделян, но единият и същ Син и Единородени, Бог Слово, Господ наш Иисус Христос, както в старо време пророците за Него (учеха), както Сам Господ Иисус Христос ни научи и както ни предаде Символът на нашите отци.
Православен катехизис, Синодално издателство, 1991

We, then, following the holy Fathers, all with one consent, teach men to confess one and the same Son, our Lord Jesus Christ, the same perfect in Godhead and also perfect in manhood; truly God and truly man, of a reasonable [rational] soul and body; consubstantial [co-essential] with the Father according to the Godhead, and consubstantial with us according to the Manhood; in all things like unto us, without sin; begotten before all ages of the Father according to the Godhead, and in these latter days, for us and for our salvation, born of the Virgin Mary, the Mother of God, according to the Manhood; one and the same Christ, Son, Lord, only begotten, to be acknowledged in two natures, inconfusedly, unchangeably, indivisibly, inseparably; the distinction of natures being by no means taken away by the union, but rather the property of each nature being preserved, and concurring in one Person and one Subsistence, not parted or divided into two persons, but one and the same Son, and only begotten, God the Word, the Lord Jesus Christ; as the prophets from the beginning [have declared] concerning Him, and the Lord Jesus Christ Himself has taught us, and the Creed of the holy Fathers has handed down to us.

 

 

За двете воли и действия в Господа нашего Иисуса Христа

Догмат на сто и седемдесетте свети отци на Шестия вселенски събор в Цариград (681 г.)

[...] И две естественныя воли или хотения в Нем, и два естественныя действия, неразлучно, неизменно, нераздельно, неслиянно, по учению святых отец наших, такожде проповедуем два же естественныя хотения не противныя, да не будет, якоже нечестивыи еретицы рекоша, но Его челове ческое хотение, последующе, и не противостоящее, или противоборствую щее, паче же и подчиняющееся Его Божественному и Всемогущему хотению.

Също тъй проповядваме, съгласно учението на светите наши отци, две естествени воли или щения [желания] в Него (сиреч в Иисуса Христа) и две естествени действувания [действия] неразлъчно, неизменно, неразделно, неслитно; двете пък естествени щения не са противни едно на друго, както казваха нечестивите еретици - да не бъде! - но човешкото Му щение следва, не противостои и не противоборствува, а - нещо повече - подчинява се на божественото Му и всемогъщо щение.

Православен катехизис, Синодално издателство, 1991

 

 

За иконопочитанието

Догмат на триста шестдесет и седемте свети отци на Седмия вселенски събор в Никея (787 г.)

Храним не нововводно все, писанием, или без писания установленныя для нас церковныя предания, от них же едино есть иконнаго живописания изображение, яко повествованию евангельския проповеди согласующее, и служащее нам ко уверению истиннаго, а не воображаемаго воплащения Бо га Слова, и к подобной пользе. Яже бо едино другим указуются, несом ненно едино другим уясняются. Сим тако сущим, аки царским путем шест вующе, последующе Богоглаголивому учению святых отец наших и преданию кафолическия Церкви, (вемы бо, яко сия есть Духа Святаго в ней живу щаго,) со всякою достоверностию и тщательным разсмотрением определя ем: подобно изображению честнаго и животворящаго креста, полагати во святых Божиих церквах, на священных сосудах и одеждах, на стенах и на досках, в домах и на путях, честныя и святыя иконы, написанныя крас ками и из дробных камений и из другаго способнаго к тому вещества устрояемыя, якоже иконы Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и непорочныя Владычицы нашея Святыя Богородицы, такожде и чтимых Ан гелов, и всех святых и преподобных мужей. Елико бо часто чрез изобра жение на иконах видимы бывают, потолику взирающиии на оныя подвизаемы бывают воспоминати и любити первообразных им, и чествовати их лобза нием и почитательным поклонением, не истинным, по вере нашей, Бого поклонением, еже подобает единому Божескому естеству, но почитанием по тому образу, якоже изображению честнаго и животворящаго креста и святому евангелию и прочим святыням, фимиамом и поставлением свещей честь воздается, яковый и у древних благочестивый обычай был. Ибо честь воздаваемая образу переходит к первообразному, и покланяющийся иконе, покланяется существу изображеннаго на ней. Тако бо утверждает ся учение святых отец наших, сиесть, предание кафолическия Церкве, от конец до конец земли приявшия евангелие.

Пазим без нововъведения всички с писание или без писание установени за нас църковни предания, едно от които е за иконописта.

То е съгласно с проповедта на евангелската история и служи за уверение в истинското, а не въображаемо въплъщение на Бога Слово и за други подобни ползи.

Защото, когато едни неща се показват чрез други, те несъмнено се уясняват едно чрез друго.

Това е така, ние, ходейки като по царски път и следвайки от Бога внушеното учение на светите наши отци и преданието на Вселенската църква (пък знаем, че тя е на Духа Свети, Който пребъдва в нея), с пълна достоверност и грижливо изследване определяме:

честните и свети икони, нарисувани с шарки и направени от дребни камъчета и от друго годно за такава работа вещество, да се поставят тъй, както изображението на честния и животворящ Кръст, в светите Божии църкви, върху свещени съсъди и одежди, на стени и на дъски, в къщи и по пътища, - както иконите на Господа, Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, и на непорочната Владичица наша света Богородица, така също и на всички свети и преподобни мъже.

Защото, колкото по-често те биват гледани изобразени на иконите, толкова повече онези, които ги гледат, биват подтиквани да си спомнят и да обичат първообразите, да ги почитат с целуване и почтително поклонение, - не с истинкото богопоклонение, което, според нашата вяра, подобава само на божественото естество, но почитане като онова, с което се отдава чест на изображението на честния и животворящ Кръст, на светото Евангелие и на други светини чрез кадене тамян и поставяне свещи, - какъвто благочестив обичай имало и у древните.

Защото честта, отдавана на образа, минава върху първообраза, и който се покланя на иконата, покланя се на съществото на изобразения на нея.

Така се потвърждава учението на светите наши отци, сиреч преданието на Вселенската Църква, която открай до край земя е приела Евангелието.

© Православен катехизис, Синодално издателство, 1991

 

 

82 правило на на Шестия вселенски събор

Спас Вседържител. Икона от средата на XIII век. Манастирът Хиландар на Атон. 82 правило на Шестия вселенски събор в Цариград (Трулския) 691 - 692 година

В някои репродукции на почитани образи Предтечата е изобразен да сочи агнеца с пръст. Това изображение е било прието като символ на благодатта. То е скрита фигура на онзи истински Агнец, Който е Христос, нашият Господ, Който ни се показва според Закона. Приемайки тези древни фигури и сенки като символи на истината, предадена на Църквата, днес ние предпочитаме самите благодат и истина като изпълнение на този закон. И така, за да разкрием пред очите на всички, поне с помощта на боите, това, което е съвършено, постановяваме, че оттук насетне Христос, нашият Господ, трябва да се представя в Своя човешки облик, а не в облика на древния агнец.

Виж също: Иконография и иконопочитание

 

 

 

Несъборни вероизповедни формули


 

 

Apostles' Creed

1. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth:
2. And in Jesus Christ, his only begotten Son, our Lord:
3. Who was conceived by the Holy Ghost, born of the Virgin Mary:
4. Suffered under Pontius Pilate; was crucified, dead and buried: He descended into hell:
5. The third day he rose again from the dead:
6. He ascended into heaven, and sits at the right hand of God the Father Almighty:
7. From thence he shall come to judge the quick and the dead:
8. I believe in the Holy Ghost:
9. I believe in the holy catholic church: the communion of saints:
10. The forgiveness of sins:
1l. The resurrection of the body:
12. And the life everlasting. Amen.

 

 

The Athanasian Creed

1. Whosoever will be saved, before all things it is necessary that he hold the catholic faith;
2. Which faith except every one do keep whole and undefiled, without doubt he shall perish everlastingly.

3. And the catholic faith is this: That we worship one God in Trinity, and Trinity in Unity;
4. Neither confounding the persons nor dividing the substance.
5. For there is one person of the Father, another of the Son, and another of the Holy Spirit. [For the person of the Father is one; of the Son, another; of the Holy Spirit, another.]
6. But the Godhead [the divinity] of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit is all one, the glory equal, the majesty coeternal.
7. Such as the Father is, such is the Son, and such is the Holy Spirit. [Such as is the Father, such also is the Son, and such the Holy Spirit.].
8. The Father uncreate [is uncreated], the Son uncreate, and the Holy Spirit uncreate.
9. The Father incomprehensible [infinite], the Son incomprehensible, and the Holy Spirit incomprehensible.
10. The Father eternal, the Son eternal, and the Holy Spirit eternal.
11. And yet they are not three eternals but one eternal. [And yet there are not three eternal Beings, but one eternal Being.]
12. As also there are not three untreated nor three incomprehensible, but one untreated and one incomprehensible. [ So also there are not three uncreated Beings, nor three infinite Beings, but one uncreated and one infinite Being.]

13. So likewise the Father is almighty, the Son almighty, and the Holy Spirit almighty. [In like manner, the Father is omnipotent, the Son is omnipotent, and the Holy Spirit is omnipotent.]
14. And yet they are not three almighties [omnipotent Beings], but one almighty.
15. So the Father is God, the Son is God, and the Holy Spirit is God;
16. And yet they are not three Gods, but one God.
17. So likewise the Father is Lord, the Son Lord, and the Holy Spirit Lord;
18. And yet they are not three Lords but one Lord.

19. For like as we are compelled by the Christian verity to acknowledge every Person by himself to be God and Lord; [For as we are compelled by Christian truth to confess each person distinctively to be both God and Lord,]
20. So are we forbidden by the catholic religion to say thar there are three Gods or three Lords.
21. The Father is made of none, neither created nor begotten.
22. The Son is of the Father alone; not made nor created, but begotten.
23. The Holy Spirit is of the Father; neither made, nor created, nor begotten, but proceeding.
24. So there is one Father, not three Fathers; one Son, not three Sons; one Holy Spirit,  not three Holy Spirits.

25. And in this Trinity none is afore or after another [nothing prior or posterior]; none is greater or less than another.
26 But the whole three persons are coeternal, and coequal.
27. So that in all things, as aforesaid, the Unity in Trinity and the Trinity in Unity is to be worshipped [adored].
28. He therefore that will be saved must thus think of the Trinity.

29. Furthermore it is necessary to everlasting salvation that he also believe rightly the incarnation of our Lord Jesus Christ.
30. For the right faith is that we believe and confess that our Lord Jesus Christ, the Son of God, is God and man.
31. God of the substance of the Father, begotten before the worlds; and man of substance of His mother, born in the world.
32. Perfect God and perfect man, of a reasonable soul and human flesh subsisting.
33. Equal to the Father as touching His Godhead, and inferior to the Father as touching His manhood.
34. Who, although He is God and man, yet He is not two, but one Christ.
35. One, not by conversion of the Godhead into flesh, but by taking of that manhood into God.
36. One altogether, not by confusion of substance, but by unity of person.

37. For as the reasonable soul and flesh is one man, so God and man is one Christ;
38. Who suffered for our salvation, descended into hell, rose again the third day from the dead;
39. He ascended into heaven, He sits on the right hand of the Father, God, Almighty;

40. From thence He shall come to judge the quick and the dead.
41. At whose coming all men shall rise again with their bodies;
42. and shall give account of their own works.
43. And they that have done good shall go into life everlasting and they that have done evil into everlasting fire.
44. This is the catholic faith, which except a man believe faithfully he cannot be saved.

 

Исповедание Православной веры -
Святой Григорий Палама

Един Бог есть предже всего и у всех и во всех и выше всего, нами веруемый и поклоняемый во Отце и Сыне и Святом Духе, Единица в Троице и Троица в Единице, соединяемая без слияния и различаемая без разделения: та же самая Единица есть тождественно Троица Всемогущая.

Отец безначальный, не только как безвременный, но тоже как совершенно без причины; Сам единственная причина и корень и источник во Сыне и Святом Духе созерцаемого Божества; Сам единственная первоначальная причина всего сущего; не единственный Творец, но единственный единого Сына Отец и присносый единственный Отец и Изводитель; более великий Сына и Духа, но это только как причина, во всем остальном Тот же Самый как Они и равночестен.

Которого Сын один, безначальный как безвременный, не безначальный же как имеющий началом и корнем и источником Отца; от Которого единого Он исходил предже всех век, бестелесно, не истекая, бесстрастно, через рождение, но без разделения, Бог сый от Бога, не другой же как Бог, а другой как Сын; присно Сый и присно сый Сын, и единственный Сын, присно сый у Бога без слияния; не причина и начало Божества во Троице мыслимого, ибо причина и начало Его существования Отец, но причина и начало всех созданных, как сущих всех через Него.

Иже во образе Божии сый, не восхищением непщева быти равен Богу; но при полноте веков принял образ, нам свойственный, и, истощая Себя, благоволением Отца и содействием Святого Духа, по закону естества зачался и родился от Приснодевы Марии, вместе Бог и Человек, и, как воистину вочеловечивыйся, стан нам во всем подобен, кроме греха, пребывающий тем, что Он был, Бог истинен, соединяюий без смешения и изменения две природы и воли и действия и пребывающий один Сын в одной Ипостаси, и после вочеловечения действующий все Божественные действия как Бог и все человеческое как человек, и был подчинен беспорочным человеческим страстям. Бесстрастен же и бессмертен сый и пребывая яко Бог, Он вольно пострадал во плоти, яко человек; и быв распят и умерый и погребен, и воскресый в третий день, Он и явился Своим ученикам после воскресения, и свыше силу возвещая, и повелевая наставлять все народы, и крестить во имя Отца и Сына и Святого духа, и соблюсти и учить, как Он повелел, он вознеслся Сам на небо и воссел одесную отца, делая равночестну и сопрестольну как равнобожественну нашу телесную одежду, с которой и вернется со славою судити живых и мертвых и дать каждому по делам его.

Вознесыйся к Отцу, Он послал на Своих святых учеников и апостолов Духа Святого, Который исходит от Отца, Он собезначальный Отцу и Сыну как безвременный, но не безначальынй же, как и имеющий и Он корнем и источником и причиной Отца, не как рожденный, но как исшедший; ибо и Он исходил прежде всех век от Отца, не истекая и бесстрастен, не через рождение, но через исхождение. Неразделен сый от отца и от Сына как от Отца происшедший и в Сыне почивающий, имеющий вкупе соединение неслиянное и различение нераздельное, Бог сый и Он от Бога, не другой как Бог, но другой как Утешитель; Дух Самоипостасный, от Отца исходящий и через Сына посылаемый, то есть: являемый, причина и Он всего созданного, как в нем совершаемого, Тот же Самый как Отец и Сын и равночестен, кроме нерожденности и рожденности. Он был послан от Сына к Своим ученикам, значит, был являем; ибо каким другим образом был бы послан Тот, Который вездесущий? Итак, не только от Сына, но тоже от Отца и через Сына посылается, и придет являемый от Себя Самого, потому что послание, то есть явление Духа, есть общее дело. Является же не посущности, ибо никто никогда не видел или же объяснил Божию Сущность, но по благодати и силе и энергии, которые общие Отцу и Сыну и Святому Духу. Свойственна каждому из Них Его собственная Ипостась и все, что стремится к ней.

Общее есть не только пресущая Сущность, которая абсолютно безымянна, неявляема и непричащчема, яко превыше всякого имени и явления и причастия, нго тоже благодать и сила и энергия и блеск и царствие и нетленность и, одним словом, все, чем Бог причащается и соединяется по благодати со святыми ангелами и человеками, без лишения своей простоты, ни частностью и разнообразием сил и энергий. Итак, есть у на один всемогущий Бог во едином Божестве. Ибо от совершенных Ипостасей никогда не зарождается составление, ни может могущественное, потому что имеет силу или силы, когда-то из-за этого быть искренно названно составленным.

К тому мы почитаем святую икону Сына Божия, Который стал описанным как нас ради вочеловечивыйся, вознося наше почитание от образа к Первообразу; и честное древо Креста, и все символы Его страдания, как сущие Божественные Трофеи портив общего противника нашего рода; мы почитаем еще спасительное знамение честного Креста и Божественные церкви и места и священные сосуды и богоданные слова из-за в них обитающего Бога. Мы почитаем тоже иконы всех святых из-за лбюви к ним и к Богу, которого они искренне любили и служили, вознося наш ум в их почитании к лицам, на иконах представленным. Мы почитаем тоже самые мощи святых, потому что освящающая благодать не оставила их святых костей, подобно как Божество не разлучилось от Владычнего тела в Его тридневной смерти.

Мы не знаем никакого зла по существу, ни что существовало бы другого начала зла, чем развращение умных существ, которые плохо пользовались богоданной им свободой.

Мы держим все церковные предания, письменные и неписьменные, и прежде всего тайное и всесвятое служение и причастие и общение и собрание, от которого другие служения получают свое совершенство и где в воспоминании Того, Который истощил Себя неистощимо и воплотился и страдал нас ради, священнодействуются и богодействуются, по Того божественнмоу повелению и по Его собственному действию, самые бодественные предметы, Хлеб и Чаша, и делаются жизнодательным Телом и Кровью, и даруютя в несказанное Причастие и общение тем, которые благочестиво приступают.

Всех не исповедающих и не верующих в то, как Святый Дух провещал через пророков, как повелел Господь, когда Он явился нам во плоти, как свидетельствовали Им посланные Апостолы, и как Отцы наши и их преемники нас учили, но выдумывающих их личные ереси или следовавших до конца за теми, которые их плохо научили, мы отвергаем и предаем анафеме.

Мы принимаем все Святые и Вселенские Соборы: Собор триста восемнадцати богоносных отцов в Никее против иконоборца Ария, злочестиво обнищающего Сына Божия в творение и рассекающего в Отце и Сыне и Святом Духе поклоняемое Божество в тварное и нетварное; Собор ста пятидесяти святых отцов, собравшихся в Константинополе против Македония Константинополитянина, злочестиво обнищающего Духа Святого, рассекающего этим не меньше, чем первый, в созданное и несозданное, Божество единое; после этого Собор двухсот отцов в Ефесе против Нестория Патриарха Константинопольского, который разделил во Христе единство Его божества и никогда не хотел называть Богородицею Пресвятую Деву, истинно Бога рождшую; и четвертый Собор шестисот тридцати отцов в Халкидоне против Евтихия и Диоскора, злобно учивших, что у Христа была одна природа; и после этого, Собор ста шестидесяти пяти отцов в Константинополе против Феодора и Диоскора, которые думали то же самое, как и Несторий, и его учение поддерживали своими трудами, и против Оригена и Дидима и некоторого Евагрия, которые из древних, и старались ввести некоторые мифы в Божию Церковь; и после этого Собор ста семидесяти отцов в этом городе против Сергия, Пирра, Павла от управлявших в Константинополе, которые отнимали от Христа две Его энергии и два хотения, соответствующие Его двум природам; и Собор ста семидесяти отцов, который опять был в Никее против иконоборцев.

Мы принимаем тоже все святые Соборы, проведенные Божиею благодатию в свое время и место для утверждения благочестия в евангельской жизни; к ним принадлежат те, которые проведены в этом великом городе в славной церкви Святой Божественной Премудрости (Св. Софии) против Варлаама Калабрийского и против Акиндина, который был за него и думал, как он, и спешил. чтобы его с хитростью оправдать; которые учили, что общая благодать Отца и Сына и Святого Духа, и свет будущего века, в который праведные будут сиять яко солнце, как это Христос предъявил, когда Он сиял на Горе, и просто всякая сила и энергия Триипостасного Божества, и все, что неким образом различается от Божественной природы - что все это созданно, рассекая этим злочестиво единое Божество в созданное и несозданное, а тех, которые благочестиво исповедуют, что этот Пребожественный Свет несозданный и всякая сила и энергия Божественная - ибо ничего от всего принадлежащего по природе к Богу не возникло недавно - они называют двубожниками и многобожниками, точно как нас называют иудеи, савеллиане и ариане. Но мы изгоняем и первых, и последних как настоящих безбожников и многобожников, и мы их окончательно отсекаем от полноты благочестивых - как это и сделала Святая Соборная Апостольская Христова Церковь Синодиком и Томосом Святогорским, верующие во Единое, Триипостасное и Всемогущее Божество, никогда не отпадающее от единства и простоты из-за сил или Ипостасей.

Мы соединяем все это с нашим чаянием воскресения мертвых и бесконечной жизни будущего века. Аминь.

 

Виж също:

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com