Клониране
Cloning

 

Доли и Бони, клонираните овци

 

По-долу:

 

С В.  П И С А Н И Е. 
   С КЛАВИАТУРАТА: 
Натисни едновременно ALT+P, последвано от ENTER (Mac: COMMAND+P, ЕNTER)

Клонирането като обикновен грях

Из статията на о. Ангел Величков по повод твърденията за клониране през 2003 година на сектата на Клод "Раел" Ворилон

...Клонирането не води до нищо ново по същност, нито прониква в тайните на живота и сътворението на света, нито предлага кой знае какви нови обяснения. То е просто вид високотехнологичен кърпеж на материята, била тя и съставяща човешкото тяло. Но по никакъв начин не е ново творение "ex nihilo". Ни на йота не е отслабнала силата на словата: "От пръст си и в пръстта ще се върнеш" (Бит. 3:19). Клонирането си остава една опасна игра с високоорганизираните форми на земната кал; прегрупиране на клетки и белтъци, така или иначе обречени един ден да изгният в земните недра. Нещо като лъжливо възкресяване, водещо до двойно, тройно, петорно тлеене някъде напред във времето - пир на тлението! Това е нашата глупава гордост, както и да е наричана тя: наука, вярване, учение...

Другата лъжа е, че клонирането на плътта води до клониране и на душата, а заедно с това и на волята, и на характера, и на отговорността. Това е точно толкова невярно, колкото твърдението, че двама близнаци са една и съща личност, поради което всеки от тях може да бъде съден за престъпленията на другия. Клонингът всъщност е изкуствен близнак, създаден чрез манипулации в различно време и условия. Но той не е изкуствен човек, защото не е нарушение на заложените при сътворението принципи на живота. Христос ги напомня: "Духът е, Който животвори, плътта нищо не ни ползва" (Йоан 6:63).

Щом е заченат човек, както и да се е случило това, в него вече обитава пълнотата и неповторимостта на човешката личност. Това е от Бога и само от Бога. Бог не може да бъде измамен. С други думи, ако сътвореното не е човек по плът, то не може да бъде човек и по душа, и по дух; ако е човек по плът, то тя е достойна и за собствена безсмъртна душа със свободна воля, по образ Божий. Тази истина е ненакърнима.

Оттук произтича и следващата лъжа на идеолозите на клонирането. Тя се заключава в засега внимателно лансираните внушения, че клонингът не е пълноценно човешко същество поради това, че е плод на човешки манипулации. Оттук - опитите за морално оправдание на евентуалното им използване като донорска плът, доставяща органи и кръв. Това са опити да се узакони за пореден път - след аборта в различните му форми - убийството.

В обобщение можем да изтъкнем двете лъжовни посоки на схващанията относно природата на клонираните хора.

В единия случай те са считани за свръхчовеци, телесно и личностно идентични със своя прототип, но евентуално и "подобрени" генетически. Следва измамата за безсмъртието, постигнато на земята, и други подобни. Както и измамата за псевдовъзкресението - едни да бъдат отново извикани за живот, за да се усъвършенства расата, а други да понесат повторно гнева на отмъщението за делата на умрелия вече прототип.

В другия случай е налице ужасната идея да се пусне в ход биоиндустрия, произвеждаща субчовеци, малоценни хуманоиди. Това би довело до нещо много по-ужасяващо от концлагерите - човекоферми за донори или казарми за пушечно месо!

Ето ги зловещите очертания на греха. Те имат апокалиптичен оттенък. Внушават по своите мащаби близостта на антихриста. Но всъщност, от духовно гледище, не съдържат нищо по-различно от обикновения грях. Същите амбиции да се засенчи Бог като Творец. Същият инстинкт да се убива - колкото по-мотивирано, красиво и морално, толкова по-добре. Същата сатанинска гордост и омраза към едни ближни в полза на "любовта" към други. Прибавяме и сребролюбието, защото зад мистиката на новите "клониращи" секти стои огромен бизнес.

Свещеник Ангел Величков
ЦВ
Брой втори за 2003 година

 

 

Гуманизм метаморфозы. Идея клонирования человека завершает историю атеистического гуманизма

И.В. Силуянова

Все в нашем мире имеет свое начало и свой конец. Именно поэтому неизбежным спутником устроения человеческой жизни являются захоронения покинувших земные пределы людей. Подобное устроение распространяется и на мир умозрительных человеческих представлений, который также немыслим без своего рода "кладбища идей".

Прошедший XX век, как ни какой другой, расширяет данное скорбное пространство "канувшими в лету" идеями "естественно-исторического прогресса", "научного атеизма", "коммунизма", рухнувшими в одночастье после натовских бомбардировок Сербии и Афганистана ценностями "прав человека", "цивилизованности" и т.п.

В направлении последнего удела неудержимо движется и так называемая "светская" идеология гуманизма. Возникнув как побочный продукт еретических споров о природе Богочеловека в эпоху Средневековья, идея гуманизма обретает широкую известность в эпоху Возрождения. В последующие века гуманизм набирает силу как идеология "человекобожия" прямо протовостоящая христианству. "Все для человека, все для блага человека" - кому не известно это кредо гуманизма, исключившее главное содержание "блага" - спасение бессмертной души человека. "Гуманизм включал, чем дальше, тем больше, апофеоз человека, апофеоз человеческих ценностей, человеческих потенций..."- это одна из распространенных оценок гуманизма в истории науки (Б.Г.Кузнецов, Идеи и образы Возрождения. М. Наука, 1979, с. 153).

Бесспорно, что подлинный апофеоз человеческих потенций достигается в идее клонирования человека. Человек напрямую уподобляется Богу - Творцу, обретая наконец для себя возможность лабораторного "создания" некоего "живого существа" по параметрам, выбираемым им - "человеком-творцом". Создаваемое "существо" мы намеренно не называем "человеком". Ибо по сути своей это "существо" в строгом био-физиологическом смысле не может рассматриваться как человек.

Почему? Прежде всего потому, что человек, в био-физиологическом смысле, возникает в результате слияния мужской и женской половых клеток. Склонированное "существо" же возникнет в результате слияния женской половой клетки и соматической клетки или женщины или мужчины, в зависимости от того, кто и чей клон хочет получить. При клонировании человека слияния мужской и женской половых клеток не произойдет. Вот почему вряд корректно говорить о создании собственно человека путем технологии клонирования.

Речь идет именно о создании некоего человекоподобного существа. Человек в операции клонирования создает не человека, но существо, созданное лишь "по образу и подобию" человека. Если мы рассмотрим, из каких параметров складывается данное "подобие" и сравним его с параметрами подобия, по которым был сотворен человек Богом, то перед нами откроется подлинная картина агонального состояния гуманистической идеологии.

Один из первых параметров - это вопрос о причине создания клонированного существа. Творится ли "оно" человеком по причине полноты любви творца к своему творению?

Нет. "Оно" творится по причине возникновения у "творца" потребности продлить свою земное существование путем периодичной пересадки себе новых органов и тканей, изымаемых из "созданных существ".

Второе. Какими себеподобными свойствами наделяет человек-творец созданную им жизнь? Может быть свободой? Или способностью к совершенной любви и волей к спасению?

Совсем нет. Новая жизнь наделяется желаемым генетическим с ним тождеством, необходимым для преодоления барьеров несовместимости тканей при пересадки органов и(или) тканей.

Третье. Каково предназначение созданных "cуществ"? Может быть человек-творец все же предусматривает их спасение? "Ведь Господь сделал нечто даже большее, чем творение мира и создание человека. Он заменил падшего человека Собой. В этом произошло искупление в метафизическом плане" (Архим. Рафаил. Тайна Спасения. М. Изд-во М.П. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2001, с.8).

Человек-гуманист, жалея и сострадая созданному им "существу", предусматривает возможность полной или частичной атрофии мозговой деятельности с помощью генной инженерии, чтобы лишить созданную тварь возможности понимать всё, происходящее с ним по воле его "творца". Всё перечисленное - это пока ещё лишь интеллектуальная проработка некой возможной реальности. Ибо вопрос о реальной возможности клонирования является весьма спорным. Некоторые специалисты (журнал "Natur") полагают, что клонирование человека из клетки взрослого организма, по-видимому, может стать реальностью в ближайшие десять лет. Другие сомневаются, что такая процедура вообще возможна на практике.

Технологической реальности подобной практики создания клонов мы не будем касаться. Может быть она действительно невозможна. Но "гуманистические" идеи, порождающие, сопровождающие и охраняющие идею клонирования человека, нас реально окружают. Вся информационная среда обитания современного человека пропитана ими. Главная из них: гуманистическая идея о невозможности и бесполезности запретов на развитие науки, и следовательно, невозможности запретов клонирования. Будем ли мы ее оспаривать? Нет. Мы с ней согласимся. Потому, что эта идея не просто ошибочное суждение или временное заблуждение ищущего Истину ума. Это страстная одержимость падшего духа к смерти, запретить которую нам действительно невозможно. В этой одержимости как бы запрограммирована смерть, которая унесет с собой многое, в том числе и "свободолюбивую" идеологию гуманизма, надгробиями которой станут изувеченные ею в биотехнологических лабораториях человеческие химеры.

"Клонирование в еще большей степени, чем иные репродуктивные технологии, открывает возможность манипуляции с генетической составляющей личности и способствует ее дальнейшему обесцениванию. Человек не вправе претендовать на роль творца себе подобных существ или подбирать для них генетические прототипы, определяя их личностные характеристики по своему усмотрению. Замысел клонирования является несомненным вызовом самой природе человека, заложенному в нем образу Божию, неотъемлемой частью которого являются свобода и уникальность личности". ("Основы социальной концепции Русской Православной Церкви", XII.6.// Информационный Бюллетень ОВЦС МП, |8, 2000, с. 79).

Сегодня в мире преобладает отрицательное отношение к клонированию. Согласно американским средствам информации три четверти американцев полагают, что клонирование человека противоречит Божией Воле, треть готова бастовать перед лабораториями, в которых пытаются искусственно изготовить человека. Во Франции Ж.Ширак объявил, что будет призывать к международному запрету клонирования людей. Клонирование запрещено в Бельгии, Голландии и Испании. В России подготовлен проект закона, вводящего пятилетний мораторий на все работы в этой области.

Будем надеяться, что Благодать Божия позволит человеку понять, что "апофеоз человеческих потенций", освобожденный от благодатного стремления к богопознанию и богообщению, всегда обречен на смердящую агонию человеческой гордыни. Будем верить в то, что понимание этого сможет стать началом исцеления и обретения каждым возможности возрождения к вечной жизни в Господе нашем Иисусе Христе.

И.В. Силуянова,
д-р философских наук, профессор, зав. кафедрой биомедицинской этики Российского государственного медицинского университета

Pravoslavie.ru

 

Виж също:

 

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com