Православна харта за правата на човека
За правата и достойнството на човека

Декларация на Десетия Всемирен Руски Народен Събор, 6 април 2006 година

 

На англ. език: Declaration on Human Rights and Dignity The Tenth World Russian People’s Council, 2006

 

Съзнавайки, че светът преживява преломен исторически момент, че стои пред заплахата от конфликт на цивилизациите, които по различен начин разбират човека и неговото предназначение, Всемирният Руски Народен Събор от името на самобитната руска цивилизация приема следната декларация:

Човекът, като образ Божий, притежава особена ценност, която не може да бъде отнета. Тя трябва да бъде уважавана от всеки от нас, от обществото и държавата. Извършвайки добро, личността придобива достойнство. Тоест, ние различаваме ценността и достойнството на личността. Ценността е това, което е дадено, достойнството е това, което се придобива.

Вечният нравствен закон има в душата на човека твърда основа, която не зависи от култури, националности, жизнени обстоятелства. Тази основа е заложена от Твореца в човешката природа и се проявява в съвестта. Обаче гласът на съвестта може да бъде заглушен от греха. Именно затова за различаването на доброто и злото е призвана да съдейства религиозната традиция, която има за свой Първоизточник Бога.

Ние различаваме две свободи: вътрешната свобода от злото и свободата на нравствения избор. Свободата от злото е самоценна. Свободата на избора придобива ценност, а личността – достойнство, когато човекът избира доброто. Обратно, свободата на избора води към саморазрушение и уронва достойнството на човека, когато той избира злото.

Правата на човека се основават в ценността на личността и трябва да бъдат насочени към реализация на нейните достойнства. Именно затова съдържанието на човешките права не може да не е свързано с нравствеността. Откъсването на тези права от нравствеността означава профанацията им, тъй като безнравствено достойнство няма.

Ние сме за правото на живот и против "правата" на смърт, за правото на съзидание и против "правата" на разрушение. Ние признаваме правата и свободите на човека в онази степен, в която те помагат за въздигането на личността към доброто, опазват я от вътрешното и външното зло, позволяват й да се реализира положително в обществото. В този смисъл ние уважаваме не само гражданските, политическите права и свободи, но и социалните, икономическите и културните права.

Правата и свободите са неразривно свързани със задълженията и отговорностите на човека. Личността, реализирайки своите интереси, е призвана да ги съотнася с интересите на ближния, семейството, местната община, народа, цялото човечество.

Съществуват ценности, които стоят не по-ниско от правата на човека. Това са такива ценности, като вяра, нравственост, светини, Отечество. Когато тези ценности и реализирането на правата на човека влизат в противоречие, обществото, държавата и законът са длъжни да съчетаят хармонично едното и другото. Не трябва да се допускат ситуации, при които осъществяването на правата на човека би потискало вярата и нравствената традиция, би водило към оскърбление на религиозните и национални чувства, на почитаните светини, би заплашвало съществуването на Отечеството. Опасно ни се вижда и "изобретяването" на такива "права", които узаконяват поведение, осъждано от традиционния морал и всички исторически религии.

Ние отхвърляме политиката на двойните стандарти в областта на човешките права, а също и опита да се използват тези права за прокарването на политически, идеологически, военни и икономически интереси, за налагане на определен държавен или обществен строй.

Ние сме готови за сътрудничество с държавата и с всички благонамерени сили в работата по обезпечаване на човешките права. Специални области на такова сътрудничество трябва да станат опазването правата на нациите и етническите групи на собствена религия, език и култура, отстояването на свободите на вероизповеданията и правата на вярващите на собствен начин на живот, противопоставяне на престъпленията на национална и религиозна основа, защитата на личността от произвола на властта и работодателите, грижата за правата на военнослужещите, опазване правата на детето, грижата за хората, намиращи се в затвора или в социални заведения, защитата на жертвите на разрушителни секти, недопускането на тотален контрол над частния живот и убежденията на човека, противопоставянето на въвличането на хората в престъпност, корупция, търговия с роби, проституция, наркомания, игромания.

Ние се стремим към диалог с хората от различни вери и възгледи по въпросите на човешките права и тяхното място в йерархията на ценностите. Днес такъв диалог може да помогне повече от всичко друго, за да се избегне конфликтът на цивилизациите, да се достигне мирното съчетаване върху планетата на различните мирогледи, култури, правни и политически системи. От това, доколко хората ще успеят да решат тази задача, зависи тяхното бъдеще.

Москва, 4-6 април 2006 година

Брой 15 (2410), 19 април 2006 г.

 

Виж също:

 

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com