Документи от архива на Българската комунистическа партия (БКП)

 

Информация на завеждащ отдела "Пропаганда и агитация" на ЦК на БКП за състоянието и задачите на атеистичната пропаганда в страната

16 юли 1959 година

 

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнение решението на Политбюро на ЦК на БКП "Относно мерките за засилване и подобряване на атеистическата пропаганда в страната"

Решението на Политбюро на ЦК на БКП от 26 декември 1957 г. за засилване и подобряване на атеистическата пропаганда в страната разкри широки възможности пред партийните, обществените и културно-просветните организации за системна, целенасочена и повсеместна идеологическа борба против един от най-жилавите остатъци от миналото в съзнанието и бита на трудещите се - религията. Партийните комитети набелязаха и обсъдиха редица практически мерки, осъществяването на които създаде сред населението небивал интерес към въпросите на атеизма.

Идеологическата борба против религията се води най-успешно сега чрез лекционната пропаганда. Над 1500 пропагандисти на Партията, подготвени в централни, окръжни и околийски курсове, изнесоха хиляди публични лекции и беседи за строежа на вселената, за произхода на живота и на човека, за появата и класовата същност на религията, за реакционната същност на религиозните празници и обряди, за вредата от религиозните суеверия и предразсъдъци в условията на социалистическото строителство, за преодоляването на религията и пр.

Широка лекционна пропаганда на атеизма разгъна и Отечественият фронт. За година и половина само Националната лекторска група изнесе над 2000 лекции пред трудещите се на естественонаучни н аитирелигиозни теми.

Голямо значение за атеистическото възпитание на трудещите се имат и отечественофронтовските кръжоци по научно-популярни въпроси, в помощ на които е издаден сборник "Научно-популярни беседи". За интереса към тези кръжоци говори и фактът, че през 1958/1959 учебна година в тях се учат над 70 000 граждани - два пъти повече в сравнение с предишната година. По тези въпроси на много места, главно в градовете, Отечественият фронт е организирал лектори, които обхващат по 80-120 слушатели. Такива лектории успешно работят в София, Сливен, Хасково, Димитрово и другаде.

Значителна помощ на лекторите и пропагандистите по въпросите на атеизма оказаха организираните на редица места от окръжните и градски комитети на Партията теоретически конференции. Особено полезна беше двудневната теоретическа конференция в Търново, чиито 800 участници изслушаха два доклада и петнадесет съдоклада, обменяйки ценен опит в провеждането на научно-атеистическата пропаганда. За квалификацията на пропагандистите помогнаха и семинарите, които бяха проведени в Поляновград, Ихтиман, Ст. Димитров и на други места.

Една от най-резултатните форми на научно-атеистическата пропаганда се оказаха вечерите на въпроси и отговори. Такива вечери се състояха в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Враца, Пазарджик, Габрово, Сливен, Разград, Ямбол, Поморие, Несебър и др. Разнообраазато на въпросите и старателно подготвените отговори от най-добрите пропагандисти позволи да се направи на тези вечери всестранен и задълбочен анализ на редица страни на религиозния мироглед, да се изтъкнат убедително предимствата на науката пред суеверната вяра, на материализма и атеизма пред идеализма и мистиката.

Една извънредно полезна и първа по рода си проява на научно-атеистическата пропаганда е организираната от Окръжния и Градския комитети на Партията в Пловдив атеистическа изложба. Последната се състои от 80 големи, художествено изработени табла с репродукции и подбрани текстове из произведенията на класиците на марксизма-ленинизма и на видни атеисти. В нея последователно са разработени въпросите за произхода и реакционната роля на религията в класовото общество, за несъвместимостта на науката и религията, както и за преодоляването на суеверната вяра в свръхестествените сили и божества. Разобличителната и същевременно дълбоко възпитателна вила на изложбата й донесоха голям успех - само за 20 дни тя бе посетена от 43 000 граждани. Сега тази изложба се използува в различни населени места в Пловдивски окръг.

Значителна и разнообразна дейност извършва и Радио София като предава редовно лекции, беседи, разкази, очерци, рецензии и други материали с атеистическо съдържание. Само редакциите за младежта и за децата предадоха около 30 антирелигиознин материала. За радиобеседата на тема "Разговори за религията", в която се разглеждат редица въпроси, свързани с религиозните обичаи и обряди, като венчаване, кръщаване и пр., са получени над 800 писма с конкретни предложения и предоръки.

Сполучлива форма за разобличаване реакционната същност на религията е диалога "Миладин и Костадин", чрез който се бичуват отделни духовници, носители на лицемерието, алчността, моралната разпуснатост и вредителството.

В изпълнение решението на Политбюро на ЦК на БКП за атеистическата пропаганда през 1958 и 1959 година бяха издадени 34 брошури и книги, от които 16 преводни, в общ тираж 300 000 екземпляра. В ежедневния и периодичен печат бяха публикувани редица пропагандистки статии и рецензии по важни въпроси на теорията и практиката на научния атеизъм.

Плод на нарасналите нужди на атеистическата пропаганда е създадения във Варна "Дом на атеиста", който вече половин година организира лекции, написването на статии в окръжния вестник и на беседи за Радио Варна, подготвя библиографски материали, изработва художествени табла и пр. Домът организира краткотраен курс с учители по въпросите на атеизма, които след това изнесоха беседи в училищата и кварталите на града, непосредствено пред големите християнски празници през м. януари. За пръв път традиционните църковко-религиозни демострации през зимните месеци т.г. бяха малобройни и изолирани. В тях почти не са участвували учащи се младежи.

 

Въпреки наличието на значителен опит и известни успехи в научно-атеистическата пропаганда, съществуват и сериозни слабости.

Най-съществената слабост е нейната значителна откъсна­ост от борбата за нов, социалистически бит. Партийните комитети и организации забравят, че мнозина трудещи се са свързани с църквата и отчасти с нейната идеология чрез религиозния бит (религиозните празници и обряди), че те в редица случаи, макар и да не познават същността на религиозното учение, робуват на религиозните традиции. Въпреки ясните указания в решението на Политбюро, борбата против религията се ограничава до голяма степен в областта на чисто теоретическите проблеми. Произтичащите от тях практически задачи, за създаване на очистен от религиозните традиции бит на трудещите се, са изоставени или забравени.

На много места партийните комитети и народните съвети не са взели мерки за създаване на подходяща празнична обстановка при регистрацията на новородените, сключването на гражданските бракове и пр., за утвърждаване в живота на трудещите се на нови празници, свързани е годишнини от създаването на ТКЗС, от пускането в експлоатация на нови заводи и фаврики, чествуване на рождените дни и т.н. Затова не са редки случаите, както съобщава ГК на БКП в Пазарджик, когато в едно и също време се сключва граждански брак и се регистрира починал.

Необходимо е да се подчертае, че печатът твърде много изостава в разработката на конкретните проблеми на атеистическата пропаганда с оглед очистването бита на трудещите се от влиянието на религията, не подпомага усилията за преграждане пътя на религиозния култ в областта на ежедневните граждански отношения. Не се популяризират раждащите се и утвърждаващи се в бита нови социалистически елементи, подкопаващи основите на религиозните празници и обряди, както и религиозната окраска на редица други, чисто народни обичаи и традиции.

В окръжните вестници се появиха материали за "Заводски свадби", но те са преди всичко много малко и по своя характер представляват кратки дописки. Централният печат не поде тази инициатива, не се постара да я популяризира. Особено неоправдано е мълчанието на в. "Работническо дело", който би трябвало да дава най-добър пример за разпространяване положителния опит в борбата срещу религиозните възгледи и традиции. Единствено в. "Народна младеж" се зае с разработката на въпроса за формите в съдържанието на новите традиции сред младежта и даде много примери за хубави комсомолски тържества, комсомолски сватби и веселия, подчертавайки правилния извод, че новите традиции и свързаните с тях празненства би следвало да бъдат такива, та задълго да се помнят, да надминават по своята тържественост религиозната обрядност.

Съществен недостатък в атеистичната пропаганда е, че все още се изнасят слаби в теоретическо в методическо отношение лекции. Поради това, че на редица места атеистическата тематика е нещо ново, което буди голям интерес у трудещите се, към лекторските групи не рядко се приобщават самоуверени и слабо подготвени пропагандисти, готови да "разгромяват" религията с общи и абстрактни фрази. Понякога лекторите проявяват неосведоменост, особено когато отговорят на зададените им въпроси, допускат груби грешки при постановката на отделните пролеми. Говори се например за религия­та само като остатък от миналото в съзнанието, а се забравя, че този остатък намира израз и сега в бита както на верующите, така и на много неверующи хора. Лекторите убедително изтъкват реакцион­ната роля на Ватикана, но почти не споменават за съюза на право­славната църква с експлоататорските класи в миналото и пр.

Атеистическата пропаганда е твърде слабо в районите с турско и българо-мохамеданско население. Преди всичко тук верският фанатизъм е изключително силен, а ходжите все още имат широко влияние сред вярващите мохамедани. От друга страна твърде оскъдни са годните за идеологическа борба с исляма турски и българо-мохаме дански кадри. Грижите на партийните комитети за подготовка на пропагандисти в тези райони и за разпространение на естествено-научни знания сред населението са крайно недостатъчни. Ето защо, атеистическото възпитание на трудещите се изисква много повече усилия и грижи от страна на партийните, държавни и обществени ор­ганизации, както и помощта на редица централни ведомства и инсти­тути.

Съвсем недостатъчна с атеистическата прогаганда в училищата, която не рядко се води без участието на учетелите. Все още не са осигурени от Министерството на просветата и културата необходимите за тази цел диаленти и научно-популярни филми. Освен това на редица места не се подхожда внимателно към религиозните убеждения на вярващите, отправят им се обиди и по този начин някои другари ги озлобяват и отчуждават от себе си. Някои партийни секретари в гр.Пазарджик, вместо да организират разяснителната работа сред работниците, решили да издирят вярващите и да проведат специално съвещание с тях, да ги сплашат с уволнения ако отсъствуват от работа през дните на "курбан байрам" и "рамазан байрам". ГК на БКП в Пазарджик пресече навреме тези прояви и даде добър пример на решителна борба с извращенията в атеистиче-ската пропаганда.

В не малко градове и села се отива в другата крайност -проявява се прекалена търпимост към нарушаващите социалистическа­та законност свещеници, с което косвено се поощрява тяхната простъпка и разложителна дейност. Така например в доклада на Окръжния комитет на Партията в Търново по идеологическите въпроси беше изнесен и следния случай:

"Поради безотговорното отношение на партийната организация в с.Радавово, попът е допуснат да бъде служител на ДЗИ. Дадена му е прекрасна възможност да ходи от къща на къща и да "застрахова" ... религиозните предразсъдъци. Резултатьт е съвсем очевиден от тази застраховка - 8 венчавки, опяване на смъртниците, включително и на майката на пълномощника на съвета. Добра застраховка. Лъже хорага, че тези, които не се венчават децата им няма да бъдат здрави. Срещу тази дейност, разбира се, няма кой да излезе и попът отива още по-далеч. Той има смелостта да изпрати ултимативно писмо тия дни на служителя по гражданското състояние, с което му напомня, че е длъжен да му дава преписи от актовете за женитба и освен това, бил задължен да разяснява на младоженците, че могат да се венчават в църква. Накрая предупрежда-ва, че ако той не върши това, щял да се оплаче".

Търпят се и такава прояви, които също така са в рязко противоречие с нашите закони. Свещеник Кирил Тасков от с.Миромир, Пловдивски окръг, събира всяка неделя ученици в църквата и им изнася религиозни беседи, като ги съветва да не обръщат внимание на укорите от страна на учителите. Този "божи" служител редовно говори пред възрастните, че не бива да се четат нашите вестници и списания, защото учели народа на безбожие. Свещеник Иван Ночев от с.Белозем, същия окръг, всяка сутрин обучава 40-50 деца от предучилищна възраст по вероучение, които събира с помощта на църковната камбана. Религиозното обучение на децата се извършва и в следните села на окръга: Китница, Секирово, Калояново и Генерал Николаево.

Под предлог, че преподават частни уроци, някои монахини от ордените на евхаристките и кармелитите също така обучават деца по вероучение в монастирите или в частните домове.

Една от причините за тези слабости е недостатъчната подготовка на редица партийни кадри по въпросите на атеизма. Мнозина от местните наши ръководни дейци - партийни секретари, председатели на народни съвети и пр. не са запознати добре с партийната политика по отношение на църквата и религията.

Научно-атеистическата пропаганда днес се води в условията на засилена религиозна дейност в страната както от страна на православната църква, така и на другите вероизповедания и сектите. След като Политбюро на Централния комитет на Партията излезе с решение за подобряване идеологическата работа срещу религията, ръководствата на отделните църкви взеха редица последователни мерки за укрепване на религиозната вяра и на религиозния култ разшири се особено мкого просветната програма на християнските братства и индивидуалната работа с верующите.

Но засилената дейност на църквата не дава очакваните от нея резултати. Успехите в социалистическото строителство, растящото материално и културно равнище на трудещите се, както и широката антирелигиозна пропаганда съдействуват за бързото отдалечаване на голята част работници, селяни и служащи от религията и църквата. В това отношение твърде показателно е положението във Варненски окръг, където поповете постоянно се оплакват от намаляване на религиозността сред населението, особено сред младежта. Венчавните тук са намалени в повечето села 4-5 пъти в сравнение с периода преди 9 септември 1944 г., а в с.Л.Каравелово - 18 пъти.

Необходимо е да Ви съобщим, че отделът поиска от др.Михаил Кючуков някои данни за броя на религиозните кръщения, бракове и погребения. Оказа се, обаче, че Комитетът няма никакви данни в това отношение, нито свой поглед върху тази твърде показателна за влиянието изобщо на църквата дейност.

С оглед да се засили още повече атеистическата пропаганда сред трудещите се, предлагаме:

1.Окръжните комитети на Партията на свои заседания да обсъдят в светлината на решението на Политбюро на ЦК на БКП за атеистическата пропаганда състоянието на работата за атеистиче-ското възпитание на трудещите се и младежта и да вземат нови, допълнителни мерки за нейното подобряване и разширяване. Съвместно с окръжните народни съвети да разработят мероприятия за популяризиране и утвърждаване в живота и в бита на трудещите се новите социалистически традиции и празници, за създаване на подходяща тържествена обстановка при регистрацията на новородените, сключването на гражданските бракове и пр., за тържествено отпразнуване годишнините от основаването на кооперативните стопанства, от пускането в експлоатация на промишлени предприятия, от откриването на нови училища, читалища, болници, родилни и здравни домове и пр.

Партийните комитети и организации да вземат мерки за опазване гарантираната от законите свобода на религиозната вяра, против всякакви извращения на партийната политика по отношение на църквата и религиозните чувства на вярващите. В основата на борбата против религиозните вярвания и суеверия да се постави метода на убеждението, пропагандата на природонаучните и атеистическите знания. Заедно с това партийните и административни органи да следят зорко за спазване на социалистическата законност от страна на свещениците и верующите.

2. В учебните планове на Висшата партийна школа и Едно­годишната партийна школа на ЦК на БКП да се предвиди цикъл от лекции по теория и методика на научно-атеистическата пропаганда.

З. В окръжните градове (на първо време в София, Пловдив, Русе, Стара Загора, Бургас, Кърджали, Разград, Смолян н Коларовград) да се създадат по възможност ДОМОВЕ НА АТЕИСТА, в които да се съсредоточи идеологическата и методическа работа за атеистическото възпитание на трудещите се. С помощта на масовите организации, културните и научните учреждения и институти, домовете на атеиста да организират лекции, изложби, художествени четения, вечери на въпроси и отговори, прожекции на филми, обсъждания на книги с антирелигиозно съдържание и т.н.

4. В началото на 1960 г. да се изпратят в СССР 2-3 работници в областта на научно-атеистическата пропаганда за запознаване с работата на домовете на агеиста, на Музея по история на рели-гията и атеизма в Ленинград и на сектора по атеизъм във философ-ския институт на Академията на науките в СССР.

5. Министерството на просветата и културата да осигури подготовката на учителите за системно провеждане на атеистическата пропаганда срещу учащите се. Да обсъди въпроса за въвеждане курс по теория и методика на научно-атеистическата пропаганда в учебните заведения за подготовка на учители.

6. В началото на 1960 година да се проведе националносъвещание за състоянието и задачите на научно-атеистическата пропаганда в страната.

Предлагаме настоящата информация да се изпрати на окръжните комитети на Партията за ползуване.

16 юли 1959 г. София

 

Зав.отдел "Пропаганда и агитация" на ЦК на БКП:

(Лъч. Аврамов)

 

Виж също:

 

Към съдържанието на Православната Читалня
Емайл


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com